Vodna infrastruktura

Vodni objekti in naprave, ki so pridobili status vodne infrastrukture

Ta (pod)zbirka vodne infrastrukture vključuje objekte in naprave ali ureditve, namenjene urejanju voda, zlasti visokovodne nasipe, jezove, pragove, zadrževalnike, brez zemljišč na območju zadrževalnika, namenjene občasnemu zadrževanju voda, zbiralnike. Objekt, naprava ali ureditev pridobi status vodne infrastrukture z odločbo, ki jo izda ministrstvo po zaključenem posegu v prostor.

Vodotoki in ostalo, kar se v skladu z zakonom, ki ureja vode, šteje za vodno infrastrukturo

Ta (pod)zbirka vodne infrastrukture vključuje vodotoke, ki so nastali zaradi prestavitve naravnega vodotoka ali njegove ureditve, ali vodni zbiralnik, ki je nastal z zajezitvijo tekočih voda ali zaradi drugega posega v prostor, če je namenjen izvajanju javnih služb po zakonu (ZV-1). Objekt, naprava ali ureditev pridobi status vodne infrastrukture z odločbo, ki jo izda ministrstvo po zaključenem posegu v prostor.

Vodni objekti in naprave, namenjene izvajanju vodnih pravic

Ta (pod)zbirka vključuje objekte in naprave ali ureditve, namenjene posebni rabi vodnega ali morskega dobra, zlasti črpališča, jezove, odvodne in dovodne kanale ipd., vključno z objekti ali napravami, namenjenimi njihovemu neposrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

Drugi objekti, naprave ali ureditve, s katerimi se ureja vodni režim ali pa se neposredno vpliva nanj

Ta (pod)zbirka vključuje druge objekte, naprave ali ureditve, s katerimi se ureja vodni režim ali pa se neposredno vpliva nanj.