Nacionalni program upravljanja z vodami 2005-2012 Prenos datoteke Datum objave: 22. 9. 2017

Nacionalni program upravljanja z vodami je akt, s katerim se določi državna politika upravljanja z vodami. Sprejme ga Državni zbor Republike Slovenije in vsebuje zlasti oceno stanja na področju upravljanja z vodami, cilje in usmeritve za varstvo voda, urejanje voda in njihovo trajnostno rabo, prioritete za doseganje ciljev upravljanja z vodami, oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa in roke za doseganje ciljev ter usmeritve za izvajanje mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na upravljanje z vodami.

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 Prenos datoteke Datum objave: 22. 9. 2017

Načrt upravljanja voda (NUV) je akt, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, in je sprejet za izvedbo Nacionalnega programa upravljanja z vodami. Načrt se sprejme za obe vodni območji (vodno območje Donave in Jadranskega morja) ter v opisnem delu vsebuje opise vodnih območij in vodnih teles površinskih in podzemnih voda, prikaz vpliva človekovega delovanja (obremenitev) na stanje površinskih in podzemnih voda (raba, onesnaževanje), prikaz območij s posebnimi zahtevami (na primer vodovarstvena območja, kopalne vode, ogrožena, občutljiva in ranljiva območja), opis monitoringa ter stanje vodnih teles površinskih in podzemnih voda. Načrt vsebuje tudi določitev ciljev na področju varstva, urejanja in rabe voda, ciljev na področju upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države in obravnava izjeme pri doseganju okoljskih ciljev. Načrt se pripravi oz. posodobi na vsakih šest let.

Program ukrepov upravljanja voda 2011-2015 Prenos datoteke Datum objave: 22. 9. 2017

Program ukrepov je akt, ki ga sprejme Vlada za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem programu in načrtih upravljanja voda na vodnih območjih. V programu ukrepov se prikažejo temeljni ukrepi, ki so potrebni za dosego ciljev v zvezi z varstvom, urejanjem in rabo voda. Program ukrepov lahko vsebuje tudi dopolnilne ukrepe, če so potrebni zaradi doseganja dobrega stanja voda, nanašajo pa se zlasti na sprejemanje dogovorov o zmanjšanju obremenjevanja voda, na spodbujanje smotrne rabe voda ter na izobraževanje in na raziskovanje vprašanj, ki se nanašajo na varstvo voda. Program ukrepov lahko vsebuje tudi še dodatne ukrepe.

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 Prenos datoteke Datum objave: 22. 9. 2017

Načrt upravljanja voda je (NUV) akt, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije in je sprejet za izvedbo Nacionalnega programa upravljanja z vodami. Načrt se sprejme za obe vodni območji (vodno območje Donave in Jadranskega morja) ter v opisnem delu vsebuje opise vodnih območij in vodnih teles površinskih in podzemnih voda, prikaz vpliva človekovega delovanja (obremenitev) na stanje površinskih in podzemnih voda (raba, onesnaževanje), prikaz območij s posebnimi zahtevami (na primer vodovarstvena območja, kopalne vode, ogrožena, občutljiva in ranljiva območja), opis monitoringa ter stanje vodnih teles površinskih in podzemnih voda. Načrt vsebuje tudi določitev ciljev na področju varstva, urejanja in rabe voda, ciljev na področju upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države in obravnavata izjeme pri doseganju okoljskih ciljev. Načrt se pripravi oz. posodobi na vsakih šest let.

Program ukrepov upravljanja voda (2016-2021) Prenos datoteke Datum objave: 22. 9. 2017

Program ukrepov je akt, ki ga sprejme Vlada za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem programu in načrtih upravljanja voda na vodnih območjih. V programu ukrepov se prikažejo temeljni ukrepi, ki so potrebni za dosego ciljev v zvezi z varstvom, urejanjem in rabo voda. Program ukrepov lahko vsebuje tudi dopolnilne ukrepe, če so potrebni zaradi doseganja dobrega stanja voda, nanašajo pa se zlasti na sprejemanje dogovorov o zmanjšanju obremenjevanja voda, na spodbujanje smotrne rabe voda ter na izobraževanje in na raziskovanje vprašanj, ki se nanašajo na varstvo voda. Program ukrepov lahko vsebuje tudi še dodatne ukrepe.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021  Prenos datoteke Datum objave: 22. 9. 2017

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti je akt, s katerim se oblikuje cilje in predvsem ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti se pripravi na podlagi predhodne ocene poplavne ogroženosti in določitve območij pomembnega vpliva poplav ter za njih pripravljenih kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti. Načrt se pripravi oz. posodobi na vsakih šest let.

Načrt upravljanja z morskim okoljem 2017-2021  Prenos datoteke Datum objave: 22. 9. 2017

Načrt upravljanja z morskim okoljem je akt, s katerim se določi način in aktivnosti upravljanja morskega okolja. Načrt vsebuje navedbo organa, pristojnega za pripravo in izvajanje načrta upravljanja z morskim okoljem, začetno presojo morskih voda na podlagi obstoječih podatkov, določitev vrst značilnosti za dobro okoljsko stanje, celovit sklop okoljskih ciljnih vrednosti in s tem povezanih kazalnikov, usklajene programe spremljanja za stalno presojo okoljskega stanja ter ukrepe, ki jih je treba sprejeti za doseganje ali ohranitev dobrega okoljskega stanja morskega okolja. Načrt se pripravi oz. posodobi na vsakih šest let.