Vodni kataster

Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda vzpostavljena na podlagi Zakona o vodah. Sestavljata ga dve osnovni zbirki podatkov, in sicer popis voda ter popis vodnih objektov in naprav, ki so razdeljene na več podzbirk.

V vodnem katastru se kot priloge trajno hranijo in so dostopni tudi vsi nacionalni programi upravljanja z vodami, načrti upravljanja z vodami in programi ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Podatki vodnega katastra so javno dostopni na spletu.