Skip to main content

TABELA VODNIH PROJEKTOV SLOVENIJE

 

Zeleno – zaključen projekt; Roza – še trajajoč projekt; Rdeče – pomanjkljivi podatki; Sivo – zaradi manjkajočih podatkov trajanja projekta nedoločen status projekta (tekoč, zaključen)

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Šotna barja v Triglavskem narodnem parku

LIFE

LIFE00 NAT7SLO/007231

15.6.2001 do 15.12.2003

357.000 EUR

Triglavski narodni park

Društvo Jarina Bohinj

 -     pripraviti celovit načrt upravljanja območja, ki po merilih prepisov EU zadosti zahtevam za SAC in merilom I. kategorije IUCN

-     povečati ozaveščenost o pomembnosti mokrišč

-     odkupiti zemljišča

-     spodbujanje varovanje šotnih barij

http://life.tnp.si/okvir1.htm

Jurij Dobravec, Tanja Menegalija

Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu škocjanski zatok

LIFE

LIFE00 NAT/SLO/007226

1.7.2001 do 30.6.2007

581.869 EUR

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic (DOPPS)

Ministrstvo za okolje in prostor

 -     obnoviti, povečati in izboljšati stanje habitatov

-     zagotoviti učinkovito varstvo ptic, in sicer gnezdilk ter nacionalno pomembnih selivk

-     izvedba obnove ter ponovne vzpostavitve habitatov

http://skocjanski-zatok.org/projekti/
zakljuceni/obnova-skocjanskega-zatoka/

natasa.salaja@dopps-drustvo.si

Presihajoče Cerkniško jezero

LIFE

LIFE06 NAT/SLO/000069

1.1.2007 do 31.12.2009

1.840.584 EUR

Notranjski regijski park

Inženiring za vode, d.o.o., Biotehniška fakulteta, Občina Cerknica

 -     obnova strug vodotokov

-     botanično coniranje

-     izdelava načrta upravljanja

-     upravljanje z zemljišči

-     popularizacija projekta in izobraževanje mladih o pomenu varstva narave

-     z zastavljenimi naravovarstvenimi akcijami te grožnje do največje možne mere omilili oziroma odpravili

http://life.notranjski-park.si/

irena.likar@remove-this.notranjski-park.si

info@notranjski-park.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Ohranitev ogroženih vrst in habitatov v Sečoveljskih solinah

LIFE

LIFE09 NAT/SI/000376

1.9.2003 do 31.8.2006

714.440 EUR

SOLINE, pridelava soli, d.o.o.

Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Ornitološko društvo Ixobrychus

 -     ohranjanje biotske raznovrstnosti v antropogenem ekosistemu (obnova nasipov ob naravovarstveno najdragocenejših delih solin, ureditev centra za obiskovalce, priprava izhodišč za načrt upravljanja, ureditev nadomestnih gnezdišč in izkop kanalov za omogočanje kroženja vode)

www.kpss.si

Dr. Andrej Sovinc,Alojz Jurjec

Človek in narava v Sečoveljskih solinah (MANSALT)

LIFE

LIFE03 NAT7SI/000076

1.10.2010 do 30.9.2015

7.056.366 EUR

SOLINE, pridelava soli, d.o.o.

/

-     ohranjanje biotske raznovrstnosti v antropogenem ekosistemu (obnova nasipov, izkop jarkov za dovod sveže vode do ogroženih in posebej dragocenih slanih travnikov, polojev, rastišč slanoljubnih rastlinskih združb in rečnih ustij, preprečevali dostop kopenskih plenilcev do gnezdišč, obnova sladkovodnega močvirja)

www.kpss.si

Dr. Andrej Sovinc,Alojz Jurjec

Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji (WETMAN)

LIFE

LIFE09 NAT/SI/000374

1.2.2011 do 1.2.2015

2.144.376 EUR

Zavod RS za varstvo narave

Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Republike Slovenije, Radiotelevizija Slovenije, Občina Kranjska gora, Občina Ruše

-     ponovno vzpostavitev oz. revitalizacijo hidroloških pogojev na pilotnih območjih

-     odstranjevanje zarasti

-     odstranjevanje invazivnih vrst

-     preprečitev nadaljnjega uničevanja pilotnih območij

-     zagotoviti trajnostno ohranjanje poskusnih območij

www.wetman.si

nika.debeljak@zrsvn.si

dragan.matijasic@zgs.gov.si

marko.bertok@zzrs.si

igor.kovacic@izvrs.si

mateja.vodeb@rtvslo.si

kunsic@kranjska-gora.si

andrej.gasparic@ruse.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

BIOMURA

LIFE

LIFE06 NAT/SI/000066

1.10.2006 do 31.10.2011

1.977.499,93 EUR

Inštitut za vode Republike Slovenije

Inženiring za vode, d.o.o.; Mura – vodnogospodarsko podjetje, d.o.o.; Zavod Republike Slovenije za varstvo narave; Regionalna razvojna agencija Mura; Prleška razvojna agencija; GIZ; Društvo za preučevanje ptic in varstvo narave

 -     izobraževanje in obveščanje javnosti

-     izboljšanje kakovosti in količine vodnih virov

-     zagotavljanje biotske raznovrstnosti območja

-     zaščita in obnova mokrišč

-     varstvo 4 habitatnih tipov, ki so na seznamu Habitatne direktive, ene prioritetne vrste (metulj) in drugih ciljnih vrst (1 vrsta dvoživke, 5 vrst rib, 1 vrsta kačjega pastirja) direktive

-     projekt je namenjen tudi varstvu 10 vrst ptic, ki so na seznamu Ptičje direktive

www.biomura.si

lidija.globevnik@izvrs.si

Ljubljanica povezuje (Ljubljanica Connects)

LIFE

LIFE10 NAT/SI/000142

1.1.2012 do 31.12.2015

1.188.015 EUR

Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Geateh, d.o.o.;

Purgator, d.o.o.

 -     izboljšanje vodnega režima,

-     obnova habitatov

-     Izboljšanje vodne infrastrukturo in upravljanje voda

-     vzpostavili hidrološki nadzor

-     zboljšati prehodnost in povezljivost Nature 2000 z obnovo funkcionalnosti Ljubljanice kot koridorja, ki povezuje dve območji Nature 2000: Ljubljansko barje in Sava–Medvode–Kresnice

 

http://ksh.fgg.uni-lj.si/ljubljanicaconnects/
ANG/06_ljubljanica/default.htm

avidmar@fgg.uni-lj.si

AQUAVIVA

LIFE

LIFE10 INF/SI/000135

1.9.2011 do 31.8.2014

548.141 EUR

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Inštitut za vode Republike Slovenije

 -     spodbujanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti celinskih vodnih ekosistemov od alge do vidre

-     dvig javne zavesti o pomenu biodiverzitete za naš obstoj s poudarkom na intrinzični vrednosti le-te in s posebnim ozirom na biodiverziteti voda

-     izboljšanje odnosa do vodnega okolja in izboljšanje vsakdanjih praks z informacijami, komunikacijo in izobraževanjem na vseh ravneh

-     izboljšanje znanja in javne sprejemljivosti za uvajanje evropskih direktiv (Habitatna, Ptičja in Okvirna vodna smernica) v prakso in ilustracija njihovih medsebojnih varstvenih vplivov

-     razlaga in podpora instrumentu integriranega upravljanja vodnih virov (IWRM) s pomočjo vidre (Lutra lutra) kot vrhunskega plenilca in ambasadorja sladkovodnih habitatov ter biodiverzitete; s tem bomo prispevali dovolj informacij za odgovorno sodelovanje javnosti pri odločanju o vprašanjih okolja in narave

-     razvoj učinkovitega orodja za komunikacijske aktivnosti, potrebne za podporo ciljem kampanje »Countdown 2010 andbeyond« za ustavitev upadanja biodiverzitete do 2020 in za podporo ciljem Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR): izboljšanje kakovosti voda v porečju Donave do leta 2015

www.aquaviva.si

info@lutra.si

  

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

 

AQUALUTRA

LIFE

LIFE04 NAT/SI/000234

1.11.2004 do 30.4.2009

1.050.780,00 EUR

ObčinaGornji Petrovci

LUTRA

-     dvig javne zavesti o pomenu biodiverzitete za naš obstoj s poudarkom na intrinzični vrednosti le-te in s posebnim ozirom na biodiverziteti voda

-     izboljšanje odnosa do vodnega okolja in izboljšanje vsakdanjih praks z informacijami, komunikacijo in izobraževanjem na vseh ravneh

-     izboljšanje znanja in javne sprejemljivosti za uvajanje evropskih direktiv (Habitatna, Ptičja in Okvirna vodna smernica) v prakso in ilustracija njihovih medsebojnih varstvenih vplivov

-     razlaga in podpora instrumentu integriranega upravljanja vodnih virov (IWRM) s pomočjo vidre (Lutra lutra) kot vrhunskega plenilca in ambasadorja sladkovodnih habitatov ter biodiverzitete; s tem bomo prispevali dovolj informacij za odgovorno sodelovanje javnosti pri odločanju o vprašanjih okolja in narave

-     ozaveščevanje in izobraževanje o vidrah

-     ohraniti vitalno populacijo vrste Lutra Lutra na območju Krajinskega parka Goričko z obnovo njenih habitatov na najbolj kritičnih mestih in vzdrževanjem vodnih ekosistemov v ugodnem stanju

-     razvoj učinkovitega orodja za komunikacijske aktivnosti, potrebne za podporo ciljem kampanje »Countdown 2010 andbeyond« za ustavitev upadanja biodiverzitete do 2020 in za podporo ciljem Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR): izboljšanje kakovosti voda v porečju Donave do leta 2015

http://aquaviva.si/
projekt-aqualutra/o-projektu

obcina.gpetrovci@siol.net

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

SEE RIVER

Evropsko teritorialno sodelovanje:

Transnacionalni program – Operativni program Jugovzhodna Evropa (SEE)

/

1.10.2012 do 30.9.2014

2.107.354,30 EUR

Inštitut za vode Republike Slovenije

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;

Posoški razvojni center

-     izboljšati čezmejno in medsektorsko sodelovanja obstoječih organov, odgovornih za upravljanje mednarodnih rek

-     uporabljati in spodbujati Toolkit na petih dodatnih mednarodnih rečnih koridorjih za Bodrog, Neretva, Prut, Soče in Vjosa rek

-     sodelovati z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi zainteresiranimi stranmi v petih Drava-obrežnih držav, da bi dosegli več-sektorske sporazume o konkretnih ukrepih za izvajanje mednarodno dogovorjene vizije reke Drave

-     uporabiti skupni pristop (Toolkit), da se dogovori o prihodnih skupnih ukrepih, ki bodo zagotovili integrirano vodenje Mednarodnega Dravskega koridorja (Akcijski načrt reke Drave)

-     razviti skupen pristop (SEE RiverToolkit) za celostno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev za olajšanja izvajanja ustrezne zakonodaje EU

-     povečati zmogljivost in ozaveščanje zainteresiranih strani ob mednarodnih rečnih koridorjev o pomenu čezmejnega in med-sektorskega pristopa

www.see-river.net

ales.bizjak@izvrs.si

andrej.grmovsek@zrsvn.si

primoz.skrt@prc.si

SI NATURA 2000 Upravljanje

LIFE

LIFE11 NAT/SI/880

20.8.2012 do 30.3.2015

1.706.914,00 EUR

Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (koordinator)

-     pripraviti konkretne in operativne ukrepe za omrežje Natura 2000 pripraviti program za obdobje 2014-2020 upravljanje Nature 2000 za Slovenijo, ki bo sprejet s strani vlade

http://www.natura2000.gov.si/
index.php?id=21

andrej.bibic@gov.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

CAMIS

Evropsko teritorialno sodelovanje:Čezmejno sodelovanje – Operativni program Slovenija-Italija

/

1.8.2012 do 31.1.2015

1.431.258,99 EUR

Posoški razvojni center

Inštitut za vode Republike Slovenije, Občina Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija, Nacionalni laboratorij za zdravje , okolje in hrano

-     iskanje kompromisov med različnimi deležniki

-     vzpostavljanje ustreznejšega čezmejnega gospodarjenja z reko v smislu trajnostne rabe strateških virov in ohranjanja vodotokov

http://www.camisproject.eu/

ales.bizjak@izvrs.si

obcina.turizem@bovec.si

marko.lavrencic@kobarid.si

miran.drole@tolmin.si

janja.hadalin@idrija.si

jasna.koglot@nlzoh.si

SedAlp

Programi Evropsko teritorialno sodelovanje: Transnacionalni program – območje Alp

/

1.9.2012 do 30.6.2015

149.000,00 EUR

Inštitut za vode Republike Slovenije

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

-     razvoj in testiranje strateških politik in orodij za integrirano upravljanje plavin v alpskih kotlinah

-     razvijanje in spodbujanje celovitih pristopov k načrtovanju in upravljanju rečnega sedimenta kot naravnega vira

-     povečati učinkovito ekstrakcijo sedimentov in njihovo rabo

-     izboljšanje blaženja in obvladovanja naravnih nesreč povezanih z usedlinami (poprave in drobirski tokovi)

-     spodbujanjem sodelovanja na področju varstva okolja, ki se nanaša na okoljske vidike usedlin in obrežnih gozdov v nacionalnih parkih in zaščitenih območjih

http://www.sedalp.eu/project/

aleksandra.krivograd@izvrs.si

matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

AQUA-VET

Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci Prenos inovacij (TOI)

/

1.10.2012 do 30.9.2014

Zdravstvena fakulteta

Biotehniški center Naklo, Inštitut za vode Republike Slovenije

-     razviti nov poklic imenovan »AquaponicFarmer«

-     prenesti tehnologijo in znanja o akvaponiki v poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje

-     prilagoditi izobraževalne vire za podporo uporabe akvaponike v učnih načrtih poklicnega izobraževanja in usposabljanja

-     pomagati pri usposabljanju učiteljev in mentorjev za prihodnje usposabljanje za nova »zelena« delovna mesta

-     spodbujati izobraževanje s prilagajanjem sredstev za usposabljanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanja socialno ranljivih skupin

http://project.zhaw.ch/de/science/
aqua-vet/news.html

natasa.smolar@izvrs.si

urska.klec@bc-naklo.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

BEWATER

7. Okvirni program – Znanost v družbi

/

1.10.2013 do 31.3.2017

AEC, CREAF, CBLUE, Ecologic, EFB, EFIMED, Global Water Partnership - Mediterranean Anbessa Environmental Consulting, JRC, INRGREF, Prospex, Cyl, Inštitut za vode Republike Slovenije

Inštitut za vode Republike Slovenije

-     sprožitev procesa družbene tranzicije k bolj trajnostnem, prožnem in prilagodljivem upravljanju porečij

-     spodbujanje prenosa BeWater rezultatov v politiko

-     spodbujanje medsebojnega in »multi-directional« učenja med projektnimi partnerji, subjekti in akterji znotraj in med porečji ter s širšo družbo

-     dvig družbene zavesti in spodbujanje pristopa od spodaj navzgor v znanstveni skupnosti pri postopkih načrtovanja in izvajanja

-     krepitev družbene participacije

-     raziskovanje in ocenjevanje možnosti za raziskave in inovacije, sodelovanje med organizacijami, univerzami, MSP in akterji civilne družbe za spodbujanje inovacij na področju voda

http://www.bewaterproject.eu/

aleksandra.krivograd@izvrs.si

natasa.smolar@izvrs.si

AIM

Programi Evropsko teritorialno sodelovanje: Transnacionalni program – območje Alp

/

1.10.2013 do 31.12.2014

Vsi partnerji projektov SHARE, Alp-Water-Scarce, SEAPAlps, SedAlp, Recharge.green, ECONNECT

Inštitut za vode Republike Slovenije, E-zavod, Univerza v Ljubljani, Inštitut za kmetijstvo in gozdarstvo,

Nacionalni inštitut za biologijo,

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

(slovenski partnerji AIM – samo vodni projekti, brez recharge-green, ECONNECT in SEAPAlps)

-     pregledati zadnje znanje alpske regije, to je šest najsodobnejših in najodmevnejših projektov z omenjenih področij dela, usmerjenih k optimizaciji usklajevanja doseganja ali ohranjanja dobrega stanja voda in vodnih ekosistemov ter rabe vodnih virov za proizvodnjo električne energije

-     preko neposrednega sodelovanja z deležniki ugotoviti potrebe na nacionalni in lokalni ravni po izboljšanju sodelovanja in načrtovanja na področju ciljev doseganja dobrega stanja voda in vodnih ekosistemov na eni strani ter ciljev povečanja učinkovite hidroenergetske rabe voda

-     na podlagi ugotovitev pripraviti smernice o potrebah in prioritetnih temah dela in raziskav za pripravo finančnega programskega obdobja 2014-2020 na področju povezave voda in energija v programu območje Alp

http://aim2014.eu/about-aim/

ales.bizjak@izvrs.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

BALMAS

Evropsko teritorialno sodelovanja: Čezmejno sodelovanje –IPA ADRIATIC za obdobje 2007-2013

 

/

1.11.2013 do 31.3.2016

Inštitut za vode Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

-     vzpostaviti skupni čezmejni sistem, ki bo povezoval vse raziskovalce, strokovnjake in odgovorne nacionalne organe iz jadranskih držav, da bi se izognili neželenim tveganja za okolje iz prenosa škodljivih vodnih organizmov in patogenov

http://www.balmas.eu/

info@balmas.eu

 

 

DEFISHGEAR

 

Evropsko teritorialno sodelovanje: Čezmejno sodelovanje – IPA ADRIATIC za obdobje 2007-2013

/

1.11.2013 do 31.3.2016

Kemijski inštitut Ljubljana

Inštitut za vode Republike Slovenije, Univerza Nova Gorica

-     priprava strategije za zmanjšanje količine morskih odpadkov v Jadranskem morju, ki jo bodo partnerji pripravili v sodelovanju s ključnimi interesnimi skupinami (ribiška industrija, raziskovalci, politiki, nevladne organizacije ter reciklažna industrija)

http://www.defishgear.net/

natasa.juvancic@ki.si

andrej.krzan@ki.si

INCOME

LIFE

LIFE07/ENV/SLO/000725

1.1.2009 do 30.6.2012

1.804.915 EUR

JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Geološki zavod Slovenije, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Agencija RS za okolje

-     razvoj integriranega sistema za podporo v odločanju (DSS)

-     predlog izvedljivega in sprejemljivega programa aktivnosti za podporo upravljanju z občutljivo ''urbano'' podzemno vodo v aluvialnih vodonosnikih pod visoko urbaniziranim področjem Mestne občine Ljubljana

-     razvoj učinkovitih postopkov ter orodij, ki se lahko uporabijo v podobnih naravnih in antropogenih razmerah, še posebej v širšem porečju reke Save na področju do sotočja z reko Donavo in širše

http://www.life-income.si/
indexc3fb.html?lang=1

Dr. Brigita Jamnik

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

SIMARINE-NATURA

LIFE

LIFE10 NAT/SI/000141

01.9.2011 do 31.8.2015

474.458,00 EUR

DOPPS

Ministrstvo za okolje in prostor,

Javni zavod Krajinski park Strunjanske soline

-     zbrati podatke o populacijski dinamiki, razširjenosti in ekoloških zahtevah sredozemskega vranjeka v slovenskem morju

-     opredeliti in razglasiti morska območja IBA (Mednarodno pomembna območja za ptice) in SPA (Posebna varstvena območja – območja Natura 2000) za sredozemskega vranjeka v Sloveniji

-     izdelati smernice za upravljanje z novimi morskimi območji SPA v skladu z načeli trajnostnega razvoja

-     izdelati načrt ravnanja v primeru izlitja nafte v morsko okolje

-     seznaniti javnost in izobraziti mlade o naravovarstveni problematiki sredozemskega vranjeka in pomenu slovenskega morja za njegovo varstvo

-     okrepiti komunikacijo med lokalnimi deležniki

http://ptice.si/simarine-natura/

ursa.koce@dopps.si

LIVEDRAVA

LIFE

LIFE11 NAT/SI/000882

1.9. 2012 do 31.12.2017

4.409.483,00 EUR

DOPPS

VGB Maribor d.o.o., DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., Mestna občina Ptuj

-     varstvo populacij ogroženih in varstveno pomembnih vrst (vodnih) ptic z upravljanjem

-     ohranitev oz. ponovna vzpostavitev varnega postajališča (stopover site) za seleče se (vodne) ptice čez Slovenijo po t.i. »Adriatic Flyway« selitveni poti

-     izvajanje ukrepov za izboljšanje in oblikovanje habitatov za (vodne) ptice

-     ohranitev naravnih vrednot oblikovanih v edinstveni tehnološki kulturni dediščini v Sloveniji (bazenih za odpadne vode nekdanje Tovarne sladkorja Ormož)

-     ohranitev populacij drugih ogroženih ter mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst

-     ohranitev biotske pestrosti območja, zlasti (vodnih) ptic

-     vzpostavitev raziskovalno-informacijske postaje za spremljanje selitev ptic

-     izvedba monitoringa in raziskav (v sodelovanju z univerzami naravoslovno tehničnih in pedagoških usmeritev ter domačimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami)

-     vzpostavitev strokovne in znanstvene mreže partnerskih organizacij ter prizadevanja za izmenjavo znanj v obliki obiskov, bilateralnih projektov, mladinskih izmenjav, mednarodnih raziskovalnih taborov, konferenc, delavnic ipd.

-     oblikovanje in predstavitev lagun kot modela za novo, naravovarstveno, vlogo bazenov za odpadne vode sladkornih tovarn v Panoniji in JV Evropi

-     spodbujanje prostovoljstva in omogočanje aktivnega vključevanja prostovoljcev v vse nivoje dela rezervata,

-     ureditev rezervata za dostop ljudi brez motenj ptic,

-     ureditev doživljajske poti po rezervatu (za vse generacije, za ljudi s posebnimi potrebami)

-     izobraževanje in ozaveščanje po načelih najsodobnejših didaktičnih spoznanjih

-     ohranjanje starih pasem domačih živali

-     zagon razvoja turistične ponudbe v sozvočju z naravo na primeru rezervata

-     vključevanje lokalne javnosti v delo rezervata in spodbujanje ekoloških proizvodov izdelanih oz. pridelanih po trajnostnih principih

http://ptice.si/livedrava/

damijan.denac@dopps.si

polona.pagon@dopps.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

LIFE RusaLCA

LIFE

LIFE12 ENV/SI/000443

1.7.2013 do 31.12.2016

852.388,00 EUR

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Inštitut Jožef Stefan, Občina Šentrupert, Esplanada d.o.o., Structum d.o.o., Vekton d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

-     demonstrirati strokovni in laični javnosti, da se z dodatnim čiščenjem vode, ki prihaja iz male biološke čistilne naprave in vračanjem te vode porabnikom preko povratne zanke, poraba pitne vode iz naravnih virov lahko zmanjša do 30 %

-     vzpostaviti protokol uporabe blata iz male čistilne naprave in iz nanoremediacijskega bazena v različnih vrstah kompozitov za uporabo v gradbeništvu in okoljskih ureditvah

-     pridobljeno znanje in dobro prakso širiti naprej med strokovno in laično javnost

http://www.rusalca.si/en/

ana.mladenovic@zag.si

rusalca@zag.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

LIFE Stop CyanoBloom

LIFE

LIFE12 ENV/SI/000783

1.7. 2013 do 31.12.2016

1.300.963,00 EUR

Arhel projektiranje in inženiring d.o.o.

Občina Bled, Nacionalni inštitut za biologijo

-     predstavitev in testiranje tehnologije, s katero bi bistveno prispevali k izboljšanju kakovosti stoječih sladkovodnih teles, kot so različni rezervoarji, kopalne vode in površinska vodna zajetja za oskrbo s pitno vodo

http://lifestopcyanobloom.arhel.si/

info@arhel.si

Kučnica/ Kutscheniza

Evropsko teritorialno sodelovanje:Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

 

/

februar 2013 do januar 2014

213.000,00 EUR

Office of the Regional Government of Styria (Avstrija)

Inštitut za vode Republike Slovenije (zunanji izvajalec), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

-     skupna priprava predlogov ukrepov za reševanje problemov v kvaliteti vode in ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja vodnega telesa in okolice vodnega telesa

-     opredelitev statusa problemov in njihovih vzrokov na obeh straneh Kutschenitza

-     izvedba skupne analize težav in predlogi možne rešitve v posvetovanju s strokovnjaki

-     opredeliti optimizirane pakete ukrepov za ekološko izboljšanje uporabe sinergij

-     pripraviti časovni okvir/načrt izvajanja, vključno z oceno stroškov ukrepov

-     obveščanje prebivalcev regije o ukrepih

-     sprejetje odločitev Komisije o vodah za izvedbo (na primer v obliki gradbenega programa) na avstrijski in slovenski strani

http://www.wasserwirtschaft.
steiermark.at/cms/ziel/99370413/EN/

Irena.Rejec-Brancelj@gov.si

»Monitoring in ocenjevanje v skladu z EU direktivo o kakovosti kopalnih voda (2006/7/EC) - navodila za države članice«

/

/

3.5.2013 do 2.2.2014

/

UBA (Avstrija)

Inštitut za vode Republike Slovenije

-     sodeluje pri izdelavi referenčnega dokumenta o monitoringu in ocenjevanju kakovosti kopalnih voda za države članice EU, katerega nosilec je WRc iz Velike Britanije

/

dr. Monika Peterlin

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Soške elektrarne – Ekološko sprejemljiv pretok za Učjo

/

/

30.6.2014

 

 

Inštitut za vode Republike Slovenije

/

-     v primeru odvzema vode iz vodotoka Učja je potrebno na odseku odvzema vode za hidroelektrarno v strugi vodotoka Učja skladno z Uredbo o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Ur.l. 97/2009) zagotavljati ekološko sprejemljiv pretok (Qes)

/

natasa.smolar@izvrs.si

Soške elektrarne – Monitoring na koncesijskem območju Soče

/

/

30.12.2014

Inštitut za vode Republike Slovenije

/

-     namen monitoringa je identifikacija, spremljanje in ugotovitev trendov pojavov nastalih kot posledica obratovanja HE Doblar I in II ter HE Plave I in II

 

/

natasa.smolar@izvrs.si

 

 

DRA-MUR-CI

 

Evropsko teritorialno sodelovanje – Operativni program Slovenija-Avstrija 2008 – 2013 (CBC)

/

25.9.2009 do 2013

3.500.000,00 EUR

Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,Agencija Republike Slovenije za okolje,Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenija, Center za upravljanje z vodami porečja Drave

-     povezovanje na področju gospodarjenja z vodami na območju največjih rek (Drave in Mure), ki si jih delita članici EU, Avstrija in Slovenija

1.     tema I: regulacije rek in ukrepi zaščite pred poplavami

2.     tema II: upravljanje zaščite pred poplavami

-     povezovanje na področju gospodarjenja z vodami na območju največjih rek (Drave in Mure), ki si jih delita članici EU, Avstrija in Slovenija, v skladu z dvema direktivama EU: vodna direktiva (WaterFrameworkDirective – (WFD) (2000/60) in poplavna direktiva (FloodDirective-(FD) (2007/60)

http://www.dramurci.eu/page/ 

info@dramurci.eu

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Voda je biser okolja

Evropsko teritorialno sodelovanje – operativni program Slovenija-Madžarska-
Hrvaška 2007-2013 (CBC)

/

01.9.2009 do 31.8.2011

910.611,97 EUR

Eko-park d.o.o. Lendava

Občina Lendava

-     učinkovita ohranitev in upravljanje naravnih vodnih virov

-     vzpostavljanje in krepitev čezmejnega sodelovanja na področju urejanja vodotokov

-     zboljšanje biološko-kemijskega in krajinskega stanja vodotokov

-     ohranjanje vodnih virov

-     osveščanje ljudi

-     ohranjanje biotske raznovrstnosti z načrtovanjem revitalizacijskih ukrepov

-     izmenjava dobrih praks

-     izobraževanje strokovne in druge zainteresirane javnosti

-     prenos dobrih praks v konkretno načrtovanje (izdelava tehnične dokumentacije) izboljšanja

-     stanja vodotokov Ivanjševski potok, Kobiljski potok, Ledava in Drava ob čezmejnem sodelovanju strokovnjakov

-     vzpostavitev sodelovanja Slovenija-Madžarska in razvoj skupne strategije na področju varstva pred poplavami

-     vzpostavitev modela za prognozo visokih voda na reki Muri za izboljšanje protipoplavne varnosti

-     osveščanje prebivalstva, gospodarstva in turistov o pomenu in varovanju voda in obvodnega sveta

http://eko-park.si/tag/
voda-je-biser-okolja/

branka.bensa@eko-park.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

T-JAM

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-
Hrvaška 2

/

1.9.2009 - 30.10.2011

547.166,16 EUR

Razvojna agencija Sinergija d.o.o.

Geološki zavod Slovenije,Lokalna energetska
agencija za Pomurje

-     izvedena raziskava in analiza na obmejnem območju za izdelavo celovite ocene čezmejnega termalnega vodonosnika

-     izdelan model vodonosnika, ki služi kot orodje za spremljanje in upravljanje s termalnimi vodnimi viri

-     pregledano trenutno stanje rabe termalne vode in toplotnih črpalk na upravičenem območju

-     predstavitev in promocija tehnologije toplotnih črpalk

-     opredelitev najboljše tehnološke prakse za uporabo termalne vode,

-     izdelava napotkov za racionalno rabo termalne energije

-     kritična ocena obstoječih zakonodaj s področja upravljanja s termalnimi vodami in geotermalno energijo

-     predlog skupnega upravljanja in monitoringa termalnih vodonosnikov na čezmejnem območju

http://www.t-jam.eu/domov/

sinergija@ra-sinergija.si

 

andrej.lapanje@geo-zs.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

CURS COLAPIS

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-
Hrvaška 2007-2013 (CBC)

/

15.11.2009 do 30.9.2012

1.445.198 EUR

Občina Črnomelj

Občina Metlika, Občina Kočevje, Narodni park Kolpa

-     razvoj trajnostnega upravljanja in rekreacije na reki Kolpa

-     ureditev rekreacijske infrastrukture reke Kolpe

-    priznanje in izboljšanje Kolpe kot turistične destinacije

http://www.curscolapis.si/
Sl/default.asp

greta.augustin@crnomelj.si

vesna.muc@metlika.si

lili.stefanic@kocevje.si

uros.jelenovic@kocevje.si

info@kp-kolpa.si

zvonko.zagar@volja.net

  

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Viri življenja

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-
Hrvaška 2007-2013 (CBC)

 

/

1.10.2009 do 31.3.2012

1.622.074 EUR

Ribiška družina Črnomelj

Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Inštitut Republike Slovenije za varstvo narave

-     ohraniti in obnoviti manjše izvire, ki bi služili kot pomembni nadomestni viri pitne vode ter vaške kale in določene ribnike, ki bi prispevali k zagotavljanju ohranjanja naravnega ravnovesja, biotske raznovrstnosti in zagotavljanju ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov na varovanih območjih s poudarkom na vrstah, ki se na podlagi habitatne direktive prednostno varujejo v območjih Natura 2000, ki so v Sloveniji že razglašeni, na Hrvaškem pa v procesu oblikovanja

http://www.virizivljenja.si/

ribiska.druzina.crnomelj@amis.net

OHS-OKP

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-
Hrvaška 2007-2013 (CBC)

 

/

1.2.2010 do 31.3.2012

864.966 EUR

Občina Hum na Sutli

Komunalno podjetje Rogaška Slatina

-     izgradnja čistilne naprave in fekalne postaje

http://www.okp.si/
index_eu_projekti.php

procelnik@humnasutli.hr

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Pijemo isto vodo – zaščita pitne vode v občini Nedelišče in v občini Središče ob Dravi

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska- Hrvaška 2007-2013 (CBC)

/

1.5.2010 do 31.3.2012

603.677 EUR

Međimurske vode d.o.o. (Hrvaška)

Občina Središče ob Dravi, Ekoremediacijski tehnološki center, univerza Ormož

 -     izdelava strategije dolgoročnega upravljanja

-     zagotovitev predpogojev (dokumentacija, dovoljenja) za organizirano odvajanje odpadnih voda s pomočjo kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda z čistilnimi napravami z upoštevanjem evropskih standardov, metod in tehnologij za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

-     zmanjšanje onesnaževanja voda ter izvajanje preventivnih ukrepov, izobraževanje in dvig ozaveščenosti prebivalcev, posebno velikih onesnaževalcev o pomenu varovanja površinskih voda na celotnem čezmejnem območju

-     ekosenzibilizacija

http://www.lu-ormoz.si/
index.php/pijemo-isto-vodo

voda@medjimurske-vode.hr

WATER IS LIFE

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2000-2006 (CBC)

/

119.364 EUR

Občina Hum na Sutli

Občina Bistrica ob Sotli, Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Šmarje pri Jelšah

-     glavni cilj projekta je izboljšati sistem za oskrbo z vodo, kakor tudi prepoznati in identificirati pomanjkljivosti obstoječega sistema

/

Zelena lepotica

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2000-2006 (CBC)

/

451.296 EUR

Občina Kostel

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

-     cilj tega projekta je, da se prepreči nadaljnje slabšanje ter omogoči varovanje kakovosti vode na celotnem območju reke Kolpe do državne meje

-     v okviru tega projekta so bile naslednje glavne dejavnosti izvaja: izgradnja čistilne naprave za 160 PE (Kuželj pilotni projekt), izgradnja in/ali sanacije več kanalizacijskih in vodovodnih priključkov, priprava projektne dokumentacije, sistema za nadzor in informiranje in obveščanje javnosti

http://www.kostel.si/page/
page.asp?id_informacija=252&
id_language=1&id_meta_type=63

Aleš Marolt: obcina@kostel.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Očistimo bregove

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2000-2006 (CBC)

/

110.897 EUR

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Občina Črnomelj, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Metlika, Občina Osilnica, Razvojno informacijski center Bela krajina

-     čezmejno sodelovanje pri reševanju skupnih okoljskih problemov

-     priprava programa čiščenja in varovanja okolja skupaj s predlogom trajnih rešitev, izboljšanje stanja okolja na območju reke Kolpe, sanacija nezakonitega odlaganja odpadkov območja na hrvaški breg in vzpostavitev točk za zbiranje odpadkov okolju prijazen

-     pomemben del projekta je tudi spodbujanje ciljev projekta, ki povečajo osveščenost prebivalstva o nujnosti ohranjanja čistega okolja (v zvezi s tem je bil pripravljen promocijski film o čiščenju bregovih reke Kolpe, bilo je več tiskovnih konferenc in eko-dogodek je bil organiziran)

/

Kobiljski zadrževalnik

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2000-2006 (CBC)

/

februar 2006 do februar 2008

1.039.265 EUR

Občina Lendava

Ministrstvo za okolje in prostor RS

-     cilj projekta je usmeriti val poplav v nadzorovane pogoje in trajno zaščititi regijo pred poplavami

http://eko-park.si/tag/
kobiljski-zadrzevalnik/

Keepwatersclean

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2000-2006 (CBC)

/

352.032 EUR

Občina Loška Dolina

Javno podjetje Komunala Cerknica d.d., Občina Ljutomer, Občina Ormož, Prleška razvojna agencija, RRA Notranjsko kraške regije d.o.o. Pivka

-     splošni cilj tega projekta je bila vzpostavitev trajnostnega izkoriščanja vodnih virov na območju projekta in krepitvi čezmejnega sodelovanja

-     treba je bilo na usklajen način pripraviti in ukrepe za izboljšanje kakovosti vode, ki so hkrati prilagojeni lokalnim razmeram

/

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

CSÖRNÖC-HERPENYO

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2000-2006 (CBC)

/

298.838 EUR

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

Ribiška družina Lendava

-     namen projekta je bil, da bi našli celovito rešitev za izboljšanje stanja okolja in izboljšanje kakovosti življenja v čezmejni regiji

-     cilj je bil, da uporabijo nove ukrepe in postopke v regiji, ki so skladni s programom revitalizacije vodotoka ES, ki pospešujejo obnovo in renaturalizacijo rek v Evropi

-     vzpostavitev okolju ugodne pogoje Csörnöc-Herpenyo vodotoka, ki jih prinaša v vodo iz reke Rabe

-     očistiti brežine in obrniti velik dvig gladine vode zaradi zaprt zaradi odplak

-     ustvariti vodni habitat v območju dotoka

-     odstraniti strukture, ki ovirajo prost pretok vode v porečju

-     ustvariti zeleni pas vzdolž celotnega toka reke

-     ohranjanje življenjske združbe v vodi in na bregovih, s čimer se zagotovi ohranitev biotske raznovrstnosti

/

 

 

Ecoremediation

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2000-2006 (CBC)

/

294.126 EUR

Orségi Nemzeti Park Igazgatóság

Krajinski park Goričko, Občina Grad, Občina Ormož, Občina Šalovci, Prleška razvojna agencija giz

-     cilj projekta je zagotoviti ekološko ravnovesje v regiji, ne glede na državne meje, koncentrirano sodelovanje vseh strokovnih organov in organizacij s področja varstva okolja in doseganje skupnega strokovnega upravljanja zavarovanih območij

-     oživitev ekosistema reke Kerce, ki poteka čez Madžarsko in del tudi čez Slovenijo

-     izvedene so bile rešitve za biološko čiščenje vode

-     zaščita območja zaledja izvira pitne vode v Kovačevci

-     postavitev dodatne naprave za pitno vodo pred vstopom v omrežje

-     optimizacija naravnih in umetnih mokrišč za izboljšanje samočistilne sposobnosti

/

goran@prlekija.com

  

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Razvoj študijskih dejavnosti in spremljanje morsko-obalnega ekosistema

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

AAVEN111034

1.1.2003 do 31.12.2006

4.285.715 EUR

ARPAV - Deželna agencija za prevencijo in varstvo okolja dežele Veneto

Morska biološka postaja - Nacionalni inštitut za biologijo

-     namen je zavarovati, celovito upravljati in ovrednotiti morsko bogastvo

končni namen projekta je pripraviti orodja za skupno varovanje obalnega okolja na osnovi pristopa, ki temelji na ekosistemih, z namenom ohraniti pristnost in delovanje sistemov ter omogočiti trajnostno upravljanje z naravnimi viri obalnega območja v morju in na kopnem

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/14

1001 KAL – 1001 zgodba o življenju

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

BASLO111396

1.6.2005 do 31.12.2007

297.642,00 EUR

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Nova Gorica)

športno in kulturno društvo Gozdarske straže Furlanije Julijske krajine - Varuhi kalov in mokrišč, Center za kartografijo favne in flore (Ljubljana), Razvojni center - Zavod za razvoj podeželja (Divača), Razvojno društvo "Pliska" (Dutovlje)

-     ohraniti in izboljšati stanje vrste kalov na Krasu, istočasno pa ohraniti populacijo dvoživk, ki spadajo med najbolj ogrožene vrste v Evropi

-     v okviru projekta so bili izvedeni ukrepi obnove kalov, s čimer se je izboljšalo stanje okolja in posledično tudi okrepila populacija dvoživk. Na ta način se ovrednoti tudi kulturna dediščina povezana s kali

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/33

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

TRASED

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

CBVEN112371

1.12.2000 do 30.11.2006

861.627,40 EUR

Pristaniška uprava (Venezia)

Luka Koper d.d.

-     preizkušanje tehnoloških rešitev in dobrih praks za ravnanje z odstranjenimi morskimi sedimenti v pristaniščih v Benetkah in Kopru

-     namen projekta je izbrati pilotne projekte za preveritev na osnovi inovativnih kriterijev za ocenjevanje tehnologije in prakse pri ravnanju s sedimenti ter opraviti preizkuse na materialu, ki se zbira v pristaniščih

-     za boljše poznavanje možnosti ravnanja z navedenimi materiali so v okviru projekta predvidene tehnološke delavnice o procesu proizvodnje opečnih izdelkov iz sedimentov

-     posebna pozornost se posveča tudi preučevanju železniške logistike v pristaniščih Benetke in Koper, zato da bi izboljšali natovarjanje in odvažanje zbranih sedimentov

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/56

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Ukrepi za varovanje in ovrednotenje obalnega območja

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

AAVEN111111

1.10.2000 do 31.10.2006

392.666,00 EUR

Deželna agencija za kmetijstvo, gozdarstvo in agro-prehrambo Veneto Agricoltura

DOPPS

-     konkretno se v okviru projekta izvajajo ukrepi za okoljsko varovanje ter sanacijo in ovrednotenje območij

-     izvedejo se aktivnosti izobraževanja in osveščanja ter ukrepi za uporabnost in dostopnost

-     izvedejo se ukrepi za varovanje okoljske dediščine (ohranjanje infrastrukture, varnostne službe, namestitev protipožarne opreme)

-     preučevanje in ovrednotenje favne (vrnitev močvirske sklednice, torej razmnoževanje in ponovna naselitev v okolju)

-     dodatno sta predvideni tudi ureditev tematskih poti za obiskovalce, dostopnih tudi za invalide, in organizacija okoljskega izobraževanja

-     ponovno se vzpostavi naravno stanje poplavljenih mokrišč, izvede pogozdovanje ter raziskave in spremljanje patogenov na obalnih borovcih

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/20

 

 

SIMIS

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

AAFVG111009

1.6.2003 do 31.12.2007

1.000.000,00 EUR

Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (Palmanova)

Agencija Republike Slovenije za okolje - Ministrstvo za okolje in prostor, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Univerza v Ljubljani

-     prispeva k ohranjanju populacij, ki živijo v Isonzo/porečju reke Soče, saj jih ščiti pred hidravličnimi in hidrogeološkimi tveganji, preko hidro-meteorološke mreže za spremljanje FriuliVeneziaGiulia in mreže za okoljske Agencija Republike Slovenije

-     oblikovanje celovitega in usklajenega sistema za spremljanje, skupaj z zbiranjem, računalniškim vodenjem in integracijo podatkov

-     krepitev preventivnih orodij in upravljanje v izrednih razmerah na področju civilne zaščite

-     znižanje hidravličnega in hidro-geološkega tveganja

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/3

nejc.pogacnik@gov.si

primoz.banovec@fgg.uni-lj.si

franci.steinman@fgg.uni-lj.si

 

Ime projekta

Program

šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

DISO-BU

 Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

 

BAFVG111575

november 1999

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/45

DISO-MA

 Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

BAFVG111576

1.11.2005 do 31.12.2007

1.015.684,21 EUR

Občina Manzano

Občina Idrija,

Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,

Občina Tolmin,

Občina Vipava,

Politehnika "Nova Gorica",

RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

-     namen projekta je s čiščenjem komunalnih odpadnih voda ohraniti reko Sočo in njene številne pritoke

-     namen projekta je prenesti na italijansko ozemlje izkušnje slovenskih partnerskih občin v okviru zrcalnih projektov za izgradnjo oziroma posodobitev čistilnih naprav na vodnem območju reke Soče, financiranih iz programa Phare-CBC Slovenija-Italija ECO-ADRIA 2001, katerih namen je bil pripraviti skupni načrt za varovanje naravnih čezmejnih virov

-     med predvidenimi aktivnostmi sta tudi organizacija strokovnih posvetov in obiskov čistilnih naprav v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini za izmenjavo strokovnega znanja in aktivnosti promocije ter objave doseženih rezultatov na posebej organiziranih srečanjih

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/46


Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

DISO-CI

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

 

BAFVG111573

november

1999

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/44

DISO-PA

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

BAFVG111576

1.11.2005 do 31.12.2007

1.015.684,21 EUR

Občina Manzano

Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,Občina Tolmin, Občina Vipava, Politehnika "Nova Gorica", RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

-     s čiščenjem komunalnih odpadnih voda ohraniti reko Sočo in njene številne pritoke

-     ureditev dveh čistilnih naprav v občini Manzano, in sicer ene v kraju Case, na levem bregu, in druge v Manzanu, na desnem bregu reke Nadiže

-     ureditev kanalizacijskega omrežja je zasnovana na podlagi sedanje stopnje obremenjenosti, veljavnih predpisih in predvideni rasti števila uporabnikov

-     namen projekta je prenesti na italijansko ozemlje izkušnje slovenskih partnerskih občin v okviru zrcalnih projektov za izgradnjo oziroma posodobitev čistilnih naprav na vodnem območju reke Soče

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/46

  

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

DISO-PRA

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

BAFVG111577

1.11.2005 do 31.12.2007

866.596,88 EUR

Občina
Pradamano

Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,Občina Tolmin, Občina Vipava, Politehnika "Nova Gorica", RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 -     s čiščenjem komunalnih odpadnih voda ohraniti reko Sočo in njene številne pritoke

-     ureditev dveh čistilnih naprav v občini Manzano, in sicer ene v kraju Case, na levem bregu, in druge v Manzanu, na desnem bregu reke Nadiže

-     ureditev kanalizacijskega omrežja je zasnovana na podlagi sedanje stopnje obremenjenosti, veljavnih predpisih in predvideni rasti števila uporabnikov

-     namen projekta je prenesti na italijansko ozemlje izkušnje slovenskih partnerskih občin v okviru zrcalnih projektov za izgradnjo oziroma posodobitev čistilnih naprav na vodnem območju reke Soče

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/47

DISO-RE

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2000-2006 (CBC)

BAFVG111578

1.11.2005 do 31.12.2007

532.253,55 EUR

Občina Remanzacco

Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,Občina Tolmin, Občina Vipava, Politehnika "Nova Gorica", RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

-     s čiščenjem komunalnih odpadnih voda ohraniti reko Sočo in njene številne pritoke

-     ureditev dveh čistilnih naprav v občini Manzano, in sicer ene v kraju Case, na levem bregu, in druge v Manzanu, na desnem bregu reke Nadiže

-     ureditev kanalizacijskega omrežja je zasnovana na podlagi sedanje stopnje obremenjenosti, veljavnih predpisih in predvideni rasti števila uporabnikov

-     namen projekta je prenesti na italijansko ozemlje izkušnje slovenskih partnerskih občin v okviru zrcalnih projektov za izgradnjo oziroma posodobitev čistilnih naprav na vodnem območju reke Soče

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2000_2006/48

  

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji

Cilji

Spletna stran

Kontakti

ISO-PA

Evropsko teritorialno sodelovanje: čezmejno sodelovanje (CBC) – operativni program Slovenija-Italija 2007-2013

/

1.1.2012 do 31.12.2014

977.801,00 EUR

Comune di Pavia di Udine

Mestna Občina Nova Gorica,

Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,

Občina Tolmin,

Univerza v Ljubljani,

Občina Brda, Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

1. Namen projekta je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami.

Tovrstne pobude obsegajo posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v občinah Pavia di Udine in Miren-Kostanjevica, kot tudi spodbujajo organiziranje dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji (Deželi Veneto in EmiliaRomagna).

2. Neposredni učinki projekta se bodo nanašali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2007_2013/
2012062513502464

albin.pahor@miren-kostanjevica.si

obcina.tolmin@tolmin.si

oton.mozetic@nova-gorica.si

obcina.kanal@obcina-kanal.si

info@obcina-brda.si

pbanovec@fgg-uni-lj.si

info@kraski-vodovod.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

ISO-GIO

Evropsko teritorialno sodelovanje: čezmejno sodelovanje (CBC) – operativni program Slovenija-Italija 2007-2013

/

1.1.2012 do 31.12.2014

944.306,79 EUR

Comune di San Giovanni al Natisone

Mestna Občina Nova Gorica,

Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,

Občina Tolmin,

Univerza v Ljubljani,

Občina Brda, Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

1. Namen projekta je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami.

Tovrstne pobude obsegajo posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v občinah Pavia di Udine in Miren-Kostanjevica, kot tudi spodbujajo organiziranje dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji (Deželi Veneto in EmiliaRomagna).

2. Neposredni učinki projekta se bodo nanašali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2007_2013/
2012062615260564

albin.pahor@miren-kostanjevica.si

obcina.tolmin@tolmin.si

oton.mozetic@nova-gorica.si

obcina.kanal@obcina-kanal.si

info@obcina-brda.si

pbanovec@fgg-uni-lj.si

info@kraski-vodovod.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partner

Cilji

Spletna stran

Kontakti

ISO-PRA

Evropsko teritorialno sodelovanje: čezmejno sodelovanje (CBC) – operativni program Slovenija-Italija 2007-2013

/

1.1.2012 do 31.12.2014

851.074,76 EUR

Comune di Pradamano

Mestna Občina Nova Gorica,

Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,

Občina Tolmin,

Univerza v Ljubljani,

Občina Brda, Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

1. Namen projekta je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami.

Tovrstne pobude obsegajo posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v občinah Pavia di Udine in Miren-Kostanjevica, kot tudi spodbujajo organiziranje dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji (Deželi Veneto in EmiliaRomagna).

2. Neposredni učinki projekta se bodo nanašali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2007_2013/
2012062513290723

 

albin.pahor@miren-kostanjevica.si

obcina.tolmin@tolmin.si

oton.mozetic@nova-gorica.si

obcina.kanal@obcina-kanal.si

info@obcina-brda.si

pbanovec@fgg-uni-lj.si

info@kraski-vodovod.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

 

Spletna stran

Kontakti

ISO-PRE

Evropsko teritorialno sodelovanje: čezmejno sodelovanje (CBC) – operativni program Slovenija-Italija 2007-2013

/

1.1.2012 do 31.12.2014

848.091,33 EUR

Comune di Premariacco

Mestna Občina Nova Gorica,

Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica,

Občina Tolmin,

Univerza v Ljubljani,

Občina Brda, Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

1. Namen projekta je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami.

Tovrstne pobude obsegajo posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v občinah Pavia di Udine in Miren-Kostanjevica, kot tudi spodbujajo organiziranje dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji (Deželi Veneto in EmiliaRomagna).

2. Neposredni učinki projekta se bodo nanašali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2007_2013/
2012041215390649

albin.pahor@miren-kostanjevica.si

obcina.tolmin@tolmin.si

oton.mozetic@nova-gorica.si

obcina.kanal@obcina-kanal.si

info@obcina-brda.si

pbanovec@fgg-uni-lj.si

info@kraski-vodovod.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

ISO-TO

Evropsko teritorialno sodelovanje: čezmejno sodelovanje (CBC) – operativni program Slovenija-Italija 2007-2013

/

1.1.2012 do 31.12.2014

984.173,00 EUR

Občina Tolmin

Mestna Občina Nova Gorica,

Občina Kanal ob Soči,

Občina Miren – Kostanjevica, Univerza v Ljubljani,

Občina Brda, Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

1. Namen projekta je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami.

Tovrstne pobude obsegajo posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v občinah Pavia di Udine in Miren-Kostanjevica, kot tudi spodbujajo organiziranje dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji (Deželi Veneto in EmiliaRomagna).

2. Neposredni učinki projekta se bodo nanašali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2007_2013/
2012032114294046

albin.pahor@miren-kostanjevica.si

obcina.tolmin@tolmin.si

oton.mozetic@nova-gorica.si

obcina.kanal@obcina-kanal.si

info@obcina-brda.si

pbanovec@fgg-uni-lj.si

info@kraski-vodovod.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

ADRIAWET 2000

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2007 – 2013 (CBC)

/

1.11.2011 do 31.10.2014

950.243,39 EUR

Comune di Staranzano

DOPPS

-     namenjen zbiranju podatkov o biotski pestrosti, monitoringu in upravljanju znanstvenih podatkov, v obliki čezmejne mreže

-     namenjen določitvi programov za celostno upravljanje mokrišč, skupnemu načrtovanju vsebin in aktivnosti s področja izobraževanja kot tudi kulturnega ozaveščanja in oživitve; razvoju modelov sodelovanja na lokalni ravni z vključevanjem novih udeležencev ob spodbujanju trajnostnega razvoja ter konkretne rezultate v obliki novih delovnih mest na območjih NATURA 2000

-     razviti sistem integriranega upravljanja teh območij, ki bi omogočal zaščito biotske raznovrstnosti in bi tako le-ta postala element privlačnosti in trajnostne rasti

-     organizirati zbiranje, spremljanje in upravljanje najpomembnejših znanstvenih znanj v zvezi z biotsko raznovrstnostjo v obliki čezmejnih omrežij (na ta način želi biotsko raznovrstnost ovrednotiti kot dejavnik privlačnosti projektnih območij)

http://www.adriawet2000.eu/

info@adriawet2000.eu

 

skocjanski@skocjanski-zatok.org

dopps@dopps.si

TRECORALA

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2007 – 2013 (CBC)

/

1.10.2012 do 31.10.2014

1.430.000,00 EUR

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Morska biološka postaja - Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Novi Gorici, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (GEPŠ)

-     izpopolnitev biološkega znanja o grebenih in koraligenem dnu v Tržaškem zalivu in ugotovitev smernic za upravljanje, zaščito in ovrednotenje tega naravnega bogastva, s povečanjem atraktivnosti in konkurenčnosti območja in s prispevanjem zaščite biodiverzitete

http://www.ita-slo.eu/projekti/
projekti_2007_2013/
2013032614533840

 

 

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

SALTWORKS

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2007 – 2013 (CBC)

/

1.11.2011 do 30.4.2014

1.086.733,72 EUR

Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna

SOLINE Pridelava soli d.o.o., Krajinski park Strunjan

-     uvedba nove strategije za trajnostno koriščenje solin

-     promocija krajevnih kakovostnih izdelkov, didaktično-znanstvenega turizma, ureditev novih območij in prostorov, vodeni ogledi, širjenje znanja o sredozemskih solinah, delavnice in didaktične dejavnosti, razvoj in karakterizacija

-     soudeležba nosilcev interesa za izboljšanje koriščenja območij, predvsem mladih, nepokretnih in ostarelih

-     izboljšanje infrastruktur, ki niso odprte za javnost

-     razvoj novih trajnostnih aktivnosti na teritoriju

-     diseminacija znanja in razvoj skupne strategije

-     oblikovanje novih možnosti za zaposlitev, predvsem za mlade

http://www.parks.it/saltworks/

info@kpss.si

info@parkstrunjan.si

HYDRO KARST

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2007 – 2013 (CBC)

/

1.2.2012 do 28.2.2015

1.038.124,45 EUR

Università degli studi di Trieste

Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.,

Geološki zavod Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Inštitut za raziskovanje krasa, Nacionalni inštitut za biologijo

-     usklajeno upravljanje in zaščita vodonosnika Reka-Timava preko količinskega in kakovostnega spremljanja podzemnih voda in območja matičnega Krasa

-     načrtovanje “sistema storitev” in oblikovanje logičnega okvira za upravljanje projekta

-     merjenje hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov vodonosnika Reka-Timava v obdobju 3 let

-     oblikovanje skupne podatkovne baze hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov

-     3 študije o ranljivosti, rabi tal in stabilnosti distribucijskega omrežja

-     oblikovanje poenotene kartografije matičnega Krasa in podatkovne baze z vsaj 5 tematskimi kartami

http://www.ita-slo.eu/projects/
projects_2007_2013/
2012062710393451

  

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

 GOTRAWAMA

 

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2007 – 2013 (CBC)

 

/

1.11.2011 do 31.10.2014

1.010.717,08 EUR

Univerza v Novi Gorici

Mestna Občina Nova Gorica,

Občina Šempeter-Vrtojba, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.o.o, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,

Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje,

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

 

-     razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje)

http://www.gotrawama.eu/

Tanja.Prebil@ung.si

vanda.mezgec@nova-gorica.si

anita.manfreda@Šempeter-vrtojba.si

barbara.koncut@vik-ng.si

jasna.koglot@zzv-go.si

melhior.pregl@irgo.si

GEP

Evropsko teritorialno sodelovanje –operativni program Slovenija-Italija 2007 – 2013

(CBC)

/

1.11.2011 do 30.11.2014

1.349.300,17 EUR

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

SAZU - Inštitut za raziskovanje krasa,

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,

Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Uprava RS za zaščito in reševanje

-     izdelan enoten čezmejen algoritem ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode v izrednih dogodkih in razmerah

-     izdelan skupni GIS virov pitne vode za deželo Furlanijo Julijsko krajino, Goriško, Gorenjsko in Obalno–kraško statistično regijo nadgrajen s hidrogeološkim modelom za kraški vodonosnik Trnovsko-Banjške planote in aluvij Soče ter z odločitvenim podpornim sistemom (DSS/SDSS), ki temelji na analizi kazalnikov vpliva rabe tal na vire pitne vode

-     uvedena COLILERT in ENTEROLERT metoda za hitro mikrobiološko testiranje vod

-     predstavitev in objava doseženih rezultatov javnosti

http://www.gepgis.eu/sl/

natasa.simac@zzv-go.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

ALPLAKES

Evropsko teritorialno sodelovanje – Alpski prostor (transnacionalni programi 2000 – 2006)

 

/

1.11.2004 do 31.1.2008

2.647.382 EUR

REGION RHONE-ALPES

Nacionalni inštitut za biologijo

-     ustanovitev mreže lokalnih oblasti v alpskem območju, ki sodelujejo pri upravljanju naravnih jezer, in na področju trajnostnega razvoja in izboljšanja okolja ob jezerih

http://www.irealp.it/346,Projects.html

FORALPS

Evropsko teritorialno sodelovanje – Alpski prostor (transnacionalni programi 2000 – 2006)

 

/

1.1.2004 do 31.3.2008

2.794.050 EUR

Università degli Studi di Trento

Agencija za okolje Republike Slovenije

-     sprejetje inovativnih tehnologij za spremljanje in rekonstrukcijo časovnega razvoja meteoroloških in hidroloških procesov

-     zbrala in analizirala se bo podnebna baza spremenljivk, pomembnih za razpoložljivost vodnih virov,izvedene bodo pilotne dejavnosti na izbranih ciljnih področjih (uporaba mikro-radarjev, numerično modeliranje meteoroloških in padavinskih-odtočnih procesov)

-     vrednotenje socialnega in finančnega učinka izboljšanega meteo-hidroloških informacij bo spodbudila sprejetje najboljših praks trajnostnega načrtovanja

http://www.ing.unitn.it/~foralps/

gp.arso@gov.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

SILMAS

Evropsko teritorialno sodelovanje – Alpski prostor (transnacionalni programi 2007 – 2013)

 

/

1.9.2009 do 31.8.2012

3.260.993,00 EUR

Rhône-Alpes regional authority

Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza Nova Gorica

-     SILMAS bo, z izmenjavo dobrih praks in preizkušanje novih metod, oskrbel svojih 15 partnerjev z učinkovitimi orodji za dosego ciljev okvirnih direktiv (Voda in Natura 2000) in Alpske konvencije

-     vzpostavitev virtualnega laboratorija, da se opredeli trenutno ekološko stanje jezer in predvidi spremembe zaradi podnebnih in bioloških dinamik

-     ocena obstoječih instrumentov upravljanja, ki se ukvarjajo z urejanjem zemljišč/virov in reševanjem konfliktov, testiranjem instrumentov odločanja v različnih jezerskih krajih

-     priprava informativnih in izobraževalnih orodij za trajnostno upravljanje in uporabojezer, s poudarkom na določevalcih, zainteresiranih straneh in mlademu občinstvu

http://www.alpine-space.eu/projects/
projects/detail/SILMAS/show/

tamara.lah.turnsek@nib.si

danilo.zavrtanik@p-ng.si

SHARE

Evropsko teritorialno sodelovanje – Alpski prostor (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.8.2009 do 31.7.2012

2.700.000,00 EUR

Regional Environmental Protection Agency of Aosta Valley

E-zavod, Univerza v Ljubljani

-     SHARE razvija sistem za podporo pri odločanju, ki vključuje ekonomske in okoljske standarde tako, da sprožijo nove generacije eko naložb za ublažitev vpliva hidroelektrarn in obnovo kakovosti vodnih teles

-     ta pristop bo vodil v uporabo obstoječih znanstvenih orodij, prilagojenih za transnacionalne, nacionalne in lokalne normative

-     projekt SHARE bo zagotovil, da bodo skrbniki, in vse zainteresirane strani, ki so vpletene v procese, ki zadevajo rečne in hidroenergetske procese, razpolagali tako, da bodo imeli orodje za določitev ravnotežja med potrebami hidroenergije in zdravjem vodnih teles

http://www.share-alpinerivers.eu/

darko@ezavod.info

franci.steinman@fgg.uni-lj.si

  

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

Alp-water-scarce

Evropsko teritorialno sodelovanje – Alpski prostor (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.10.2008 do 30.9.2011

3.990.903,00 EUR

University of Savoie

Inštitut za kmetijstvo in gozdarstvo,

Nacionalni inštitut za biologijo,

Geološki zavod Slovenije

-     glavna izziva tega projekta so ustvariti lokalne sisteme zgodnjega obveščanja proti pomanjkanju vode v Alpah, ki temelji na zanesljivem in celoletnem spremljanju in modeliranju

-     cilji so izvajanje upravljanja z vodami na kratkoročni (letni) rok, kot tudi dolgoročno (bodoči scenariji)

-     ozaveščanje in interakcija z zainteresiranimi stranmi bo predstavljal pomemben del identifikacije problemov, sodelovanje pri projektu

http://www.alpine-space.eu/
projects/projects/detail/
Alp-Water-%20Scarce/show/

stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si

anton.brancelj@nib.si

mbrencic@geo-zs.si

CC-WARE

Evropsko teritorialno sodelovanje – SEE (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.12.2012 do 30.11.2014

1.826.633,00 EUR

Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry

Univerza v Ljubljani,Vodovod-Kanalizacija d.o.o

-     razvoj integrirane transnacionalne strategije za varstvo voda in blažitev ranljivosti vodnih virov kot podlaga za izvajanje nacionalnih/regionalnih akcijskih načrtov

-     prenos doseženega in razvitega znanja in posledične ukrepe v regije in na lokalne ravni za krepitev institucionalnih zmogljivosti in človeških virov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

-     postavitev okvira na nacionalni ravni v zvezi z zakonodajo in nacionalnimi/regionalnimi institucionalnimi strukturami, da bi lahko izvajali strategije razvite na nadnacionalni ravni po koncu trajanja projekta, da se zagotovi dolgoročen učinek projekta CC-ware

-     razširitev spodbujanja izvajanja nacionalnih dejavnosti za ublažitev ranljivost oskrbe s pitno vodo, ki temelji na razvoju skupne transnacionalne strategije na celotnem območju jugovzhodne Evrope s posebnim poudarkom na države v predpristopnem procesu

-     razširjanje pridobljenega znanja v zvezi s strategijo, kako izvajati nacionalne akcijske načrte, zlasti v predpristopnih državah, preko posvetovanj, delavnic in publikacij

http://www.ccware.eu/

barbara.cencur@ntf.uni-lj.si

Branka.bracic.zeleznik@vo-ka.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

CC-WaterS

Evropsko teritorialno sodelovanje – SEE (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.5.2009 do 30.4.2012

4.219.727,00 EUR

Municipality of the City of Vienna

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje Republike Slovenije, Javno podjetje za oskrbo z vodo in odstranjevanje odpadne vode Ljubljana,

Univerza v Ljubljani

-     v CC-WaterS, SEE vladni organi, dobavitelji vode in raziskovalne institucije sodelujejo in razvijajo skupne rešitve, da se le te izvajajo na regionalni ali lokalni ravni v SEE

-     CC-Waters bo omogočil, da se bodo uporabile informacije za konkretne rešitve, razvoj orodij in instrumentov za javno oskrbo z vodo ter izvajanje ukrepov, ki ščitijo

http://www.ccwaters.eu/

(barbara.cencur@guest.arnes.si)

(bzeleznik@vo-ka.si)

petra.souvent@gov.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

 SEE HYDROPOWER

Evropsko teritorialno sodelovanje – SEE (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.6.2009 do 30.5.2012

2.539.800,00 EUR

ERSE - ERSE S.p.A. (Italija)

ENERGAP, Ministrstvo za okolje in prostor, Univerza v Ljubljani

-     cilji projekta se ukvarjajo s spodbujanjem proizvodnje energije v hidroelektrarnah v državah JV Evrope, z optimizacijo izkoriščanja vodnih virov, na način, ki je združljiv z drugimi uporabniki vode, in z okolju prijaznimi pristopi

-     glavne aktivnosti projekta se nanašajo na opredelitev politik, metodologij in orodij za boljše načrtovanje/upravljanje vode in vodne energije; uvedbo skupnih meril za ohranjanje vodnih teles; za dostop do strategij za izboljšanje izvajanja vodne energije (kot so MHE); testiranje pilotnih zajetij v partnerskih državah; spodbujanje in razširjanje rezultatov projektov med ciljnimi skupinami po vsem državah SEE regije

http://www.seehydropower.eu/

Vasta.krmelj@energap.si

nevenka.colnaric@gov.si

saso.santl@fgg.uni-lj.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

SEE MARINER

Evropsko teritorialno sodelovanje – SEE (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.2.2011 do 31.12.2013

2.038.000,00 EUR

PIRAEUS Port Authority SA (Grčija)

Luka Koper

-     vzpostaviti transnacionalno orodje za spremljanje GD prevoza v realnem času

-     izmeriti/demonstrirati/oceniti koristi SEE MARINER do interesnih skupin

-     zagotoviti vzpostavitev zmogljivosti za zainteresirane strani za obvladovanje okoljskih tveganj in omogočanje širjenje znanja in izkušenj v državah kandidatkah EU

-     povečati ozaveščenost o obstoječih rečnih informacijskih storitvah

-     stiki s SSN in CSN omrežji in drugih instrumentih EU s skupnim namenom izboljšanja preprečevanja tveganj z izboljšanjem sodelovanja

-     prispevati k zapiranju vrzeli v obstoječih sistemih, s tem, da se ponujajo dodatne storitve na obalnih in rečnih pristaniščih, na logističnem sektorju, občinah in raziskave

 

http://www.seemariner.eu/

masa.certalic@luka-kp.si

 TRANSENERGY

Evropsko teritorialno sodelovanje – Osrednja Evropa (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.4.2010 do 31.3.2013

2.855.091,00 EUR

Geological Institute ofHungary

GeoZS

-     izdelava orodja za spodbujanje večje, a hkrati tudi trajnostne rabe geotermalnih virov, ki bo temeljila na obstoječih geoznanstvenih spoznanjih

-     splošni cilji projekta podpirajo Göteborške cilje z zagotavljanjem orodij za trajnostno rabo geotermalnih virov v območju projekta; Lizbonsko strategijo s povečanjem konkurenčnosti regije na osnovi spodbujanja investiranja v globoke geotermalne vire; kohezijske politike z ozemeljskim povezovanjem med sodelujočimi regijami / državami in Kjotski protokol s podpiranjem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov

http://transenergy-eu.geologie.ac.at/

andrej.lapanje@geo-zs.si

  

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

FLOOD-WISE

Evropsko teritorialno sodelovanje –

medregionalno sodelovanje Interreg IVC (transnacionalni programi 2007 – 2013)

/

1.1.2010 do 31.12.2012

1.957.400,00 EUR

Euregio Meuse-Rhine (Nizozemska)

Ministrstvo za okolje in prostor

-     en del WISE je posvečen rezultatom raziskav in drugih projektov, tako imenovanim WISE-RTD spletni portal, kitrenutno ponuja le informacije o izvajanju okvirne direktive EU o vodah za različne skupine uporabnikov (oblikovalcev politike, upravljanja voda, raziskovalci, svetovalci in drugimi zainteresiranimi stranmi)

-     FLOOD-WISE lahko ponudi praktične izkušnje, študije primerov in morda tudi dokumente (lokalnega in regionalnega), pomembne za izvajanje FRMD

http://flood-wise.eu/

vesna.metelko-skutnik@gov.si

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

HAZADR

Evropsko teritorialno sodelovanje – IPA - čezmejno

/

1.10.2012 do 31.3.2015

3.291.128, 00 EUR

Apulia Region - Department of Civil Protection (Italy)

Nacionalni inštitut za biologijo

-     nadgraditi okvir znanja okoljskih in socialno-ekonomskih tveganj v najbolj ranljivih jadranskih območjih ter uskladitev zakonodaje, ki ureja varstvo morja pred onesnaževanjem

-     zagotoviti standardiziran sistem za podporo odločanju ( Real Time RiskPreventionSystem), ki pomaga razumeti, kom gre razlitje nafte v primeru tveganj

-     takšna informacija postane ključnega pomena za pospešitev (tako po obalah kot na odprtem morju) medregionalnih ali čezmejnih postopkov za boj proti onesnaževanju in zmanjšanje okoljske škode

-     za vzpostavitev skupne baze podatkov o stanju pripravljenosti in prostorski razporeditvi opreme, ki preprečuje onesnaževanja vzdolž jadranske obale, kot tudi izboljšanje operativnih instrumentov in programov za blažitev razlitja nafte za obvladovanje tveganj za okolje

-     izboljšanje struktur za preprečevanje v nekaterih najbolj občutljivih predelih Jadrana prek skupnega meteorološkega radar programa spremljanja in inovativnih programov za odkrivanje razlitja nafte

-     usklajevanje, izboljševanje in skrajšanje čas uvajanja reakcij v primeru razlitja nafte, strupenih in nevarnih snovi, z organizacijo nekaterih čezmejnih skupnih »oilspill« simulacijami in vajami na Jadranu

-     okrepiti (z vzpostavitvijo Jadranskega raziskovalnega in izobraževalnega centra v Reki in v sodelovanju z evropskimi in mednarodnimi organizacijami) zmogljivosti čezmejnih nujnih primerov: to bo mogoče doseči z usposabljanjem nadrejenih, operativnega osebja in drugih akterjev, vključenih v načrt ukrepov in preprečevanja onesnaževanja

http://www.hazadr.eu/

branko.cermelj@mbss.org

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

SHAPE

Evropsko teritorialno sodelovanje – IPA - čezmejno

/

1.3.2011 do 28.2.2014

4.139.170 EUR

Region of Emilia-Romagna - General Direction for Environment and for Soil and Coast Protection

Regionalni razvojni center Koper

-     narediti človekove dejavnosti na obalnih in morskih območjih bolj trajnostne

-     podpiranje procesov odločanja

-     okrepitev vlogo ICZM v celotni jadranski regiji ter pripraviti podlago za nacionalne in lokalne strategije

-     spodbujati PPN v jadranski regiji v skladu s ključnimi načeli EU

-     doseganje visoke stopnje skladnosti med načrtovanjem v obalnih območjih in načrtovanje v morskih območjih, da se okrepi povezovanje ICZM in MSP

-     zapolniti pomanjkanje ustreznega pravnega okvira (kot je integrirana obalna strategija) in izboljšanje obstoječih orodij

-     izboljšati krepitev zmogljivosti institucij in organov, odgovornih za upravljanje obalnih območij in morskih vprašanj

-     zagotoviti usklajevanje med institucijami in organi, odgovornimi za obalno in morsko upravljanje z nadgradnjo obstoječih upravnih struktur za boljše povezovanje in sodelovanje

-     povečati vključenost zainteresiranih strani, pretoka informacij med različnimi zainteresiranimi stranmi ter krepitev povezav med akterji in ključnih institucij

-     izboljšanje procesa sodelovanja javnosti, s spodbujanjem sodelovanja javnosti v procesih obalnega upravljanja, ter povečati osveščenost javnosti

-     izmenjava podatkov in izkušenj kot skupna osnova znanja, ki omogoča usklajeno in zavestno upravljanje obalnega in morskega okolja

-     razviti koherentno sliko Jadranskega morja in prispevati k opazovanju in k podatkom evropske mreže za pomorske študije (EMODnet) in ciljem morske okvirne strategije

-     usklajevanje dejavnosti v Jadranskem morju z drugimi pobudami v evropskih morjih in oceanih, kar omogoča vzpostavitev evropske mreže znanja

-     ustvariti Jadransko omrežje, kjer bo na mizi posebne izkušnje in znanja, spodbujanje sinergij in izogibanje podvajanju med različnimi projekti (zlasti med tistimi, ki jih financira IPA CBC jadranski program)

http://www.shape-ipaproject.eu/

 

Ime projekta

Program

Šifra

Trajanje

Skupna vrednost

Vodilni partner

Drugi (slovenski) partnerji projekta

Cilji

Spletna stran

Kontakti

NETCET

Evropsko teritorialno sodelovanje – IPA - čezmejno

/

1.10.2012 do 30.9.2015

2.732.541,00 EUR

City of Venice

Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper

-     glavni cilj projekta NETCET je razvoj skupne strategije za ohranjanje kitov in delfinov in morskih želv na Jadranu s pan-jadranskim sodelovanjem

-     zaradi migracijske narave teh vrst in skupne odgovornosti jadranskih držav, je sodelovanje bistvenega pomena za učinkovito načrtovanje dolgoročnih strategij za ohranjanje teh vrst

-     veliko lahko pridobimo s povezovanjem najboljših praks in izkušenj z namenom, oblikujemo skupni okvir in orodja/ukrepe za ohranitev ogroženih morskih vrst

http://www.netcet.eu/

bojan.lazar@upr.si

Reševanje Savinje in Save: čistilna naprava Celje

Kohezijski sklad

/

2000 do 2004

15.147.842 EUR

EU, Občina Celje in Vlada Republike Slovenije

/

-     izboljšanje kvalitete vode v rekah okrog Celja

/

Metka Gorišek, Mitja Prinčič

Izkoriščanje možnosti vodnih virov z natančno analizo

Evropsko teritorialni program (2007 – 2013)

/

Predlagan datum: 28.09.2011

32.696.500 EUR

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

-     vzpostavitev novih ali nadgradnja obstoječih mest za spremljanje kakovosti in količine podzemnih vod, površinskih vod in dinamike morja ter padavinskih postaj in vremenskega radarja

-     gradnja novih laboratorijev za kemične in biološke analize vode in umerjanje ter nakup prostorov za storitve morske meteorologije in oceanografije

-     nakup opreme za laboratorije, računalniški center in vozila

-     razvoj in namestitev programske opreme za napovedovanje dinamike morja, spremljanje suše, spremljanje teles podzemne vode v aluvialnih regijah in sisteme za napovedovanje poplav za Savo in Sočo

-     promocijske in informativne dejavnosti

-     lažje doseganje zahteve za spremljanje, ki so določene v Okvirni direktivi EU o vodah (še posebej glede spremljanja podzemnih in površinskih vod)

-     gospodarske koristi (ustvarjanje delovnih mest)

-     projekt bo prispeval k skrajšanju časov odziva na naravne nesreče in znižal finančne stroške za družbo

-     večja učinkovitost na področju gospodarjenja z vodami

-     natančnejše dnevne informacije o hidroloških in meteoroloških razmerah ter napovedi

-     celovitejše varovanje in ohranjanje vodnih virov