Vodno zemljišče tekočih celinskih voda Prenos datoteke Datum objave: 11. 5. 2018

Vodno zemljišče tekočih celinskih voda je zemljišče, na katerem je tekoča celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih celinskih voda obsega osnovno strugo tekočih celinskih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Tekoče celinske vode so naravni vodotoki kot so hudourniki, potoki in reke, ne glede na to, ali imajo stalen ali občasen pretok. Tekoče celinske vode so tudi vodotoki, ki so nastali zaradi prestavitve naravnega vodotoka, njegove zajezitve ali ureditve.

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki vodnih zemljišč so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.

Vodno zemljišče stoječih celinskih voda Prenos datoteke Datum objave: 11. 5. 2018

Vodno zemljišče stoječih celinskih voda je zemljišče, na katerem je stoječa celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče stoječih celinskih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Stoječe celinske vode so naravna jezera, vključno s presihajočimi, ribniki, mlake, močvirja in drugi naravni vodni zbiralniki, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok tekočih ali podzemnih voda. Stoječe celinske vode so tudi vodni zbiralniki, ki so nastali z zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi drugega posega v prostor.

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki vodnih zemljišč so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.

Vodno zemljišče morja Prenos datoteke Datum objave: 11. 5. 2018

Vodno zemljišče morja tvorijo dno notranjih morskih voda in teritorialnega morja do zunanje meje obale (meja obale sega do črte najvišje plime). Vodno zemljišče morja je tudi zemljišče, ki je nastalo v morju zaradi naplavin ali umikanja vode.

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki vodnih zemljišč so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.