Naravno vodno javno dobro in naravno vodno javno dobro lokalne skupnosti

Naravno vodno javno dobro so celinske vode in vodna zemljišča. Za naravno vodno javno vodno dobro se šteje tudi zemljišče presihajočega jezera v času, ko je prekrito z vodo. Zaradi omogočanja splošne rabe voda lahko lokalna skupnost določi, da se status naravnega vodnega javnega dobra vzpostavi tudi na delu priobalnega zemljišča celinskih voda. Naravno vodno javno dobro lahko na način in ob pogojih, ki jih določa zakon (ZV-1), uporablja vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne omejuje enake pravice drugim. Naravno vodno javno dobro se lahko uporablja le tako, da nista ogrožena njegova substanca in izključena njegova naravna vloga.

Grajeno vodno javno dobro

Grajeno javno dobro lahko s pridobitvijo odločbe postane vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi prestavitve ali ureditve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor in se ga lahko nameni splošni rabi. Grajeno vodno javno dobro lahko postane tudi objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču, če se ga lahko nameni splošni rabi (kanal, grajena obala celinskih voda in drug podoben objekt). Grajeno vodno javno dobro lahko na način in ob pogojih, ki jih določa zakon (ZV-1), uporablja vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne omejuje enake pravice drugim.