Vodni območji Donave in Jadranskega morja Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Vodno območje je s predpisom določeno območje, ki obsega eno ali več sosednih povodij, skupaj s pripadajočimi podzemnimi vodami ter morjem in je teritorialna podlaga za upravljanje z vodami. V Republiki Sloveniji sta za izvajanje programa upravljanja z vodami in načrtov upravljanja z vodami določeni vodni območji Donave in Jadranskega morja. Vodno območje Donave je del mednarodnega povodja Donave na območju Republike Slovenije, s pripadajočimi podzemnimi vodami, in ga tvorijo porečja Save, Drave in Mure. Vodno območje Jadranskega morja je del mednarodnega povodja Jadranskega morja na območju Republike Slovenije, z morjem in s pripadajočimi podzemnimi vodami, in ga tvorita povodje Soče in povodje jadranskih rek.

Povodje Donave in povodje Jadranskega morja Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Povodji Donave in Jadranskega morja v Republiki Sloveniji sta teritorialni podlagi upravljanja z vodami in sta ob upoštevanju hidrografskih značilnosti, enotnosti in povezanosti vodnega režima določeni kot taki za zagotavljanje celovitega upravljanja z vodami. Povodje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko, ki se izliva v morje.

Porečja Save, Drave, Mure ter povodji Soče in jadranskih rek Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Porečja Save, Drave, Mure ter povodji Soče in jadranskih rek v Republiki Sloveniji so teritorialne podlage upravljanja z vodami in v Republiki Sloveniji skupaj tvorijo povodji Donave in Jadranskega morja. Povodje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko, ki se izliva v morje. Porečje pa je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko ali jezero.

Povodja in porečja – podrobnejši nivoji Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Posamezna območja (porečja oz. povodja), ki v Republiki Sloveniji predstavljajo teritorialne podlage upravljanja z vodami, se delijo tudi na manjša (manj prostorsko obsežna) območja (posamezna povodja in porečja se delijo na podpovodja in podporečja). V Republiki Sloveniji obstaja 4-nivojska hidrografska delitev povodij in porečij (HGO1, HGO2, HGO3 in HGO4). Povodje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko, ki se izliva v morje. Porečje pa je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko ali jezero.