Referenčni odseki vodotokov

Referenčni odsek Prenos datoteke Datum objave: 29.1.2018

Referenčni odseki vodotokov so odseki vodotokov, na katerih so referenčna mesta, ki so mesta z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti in ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.

Odseki gorvodno od referenčnih odsekov Prenos datoteke Datum objave: 25.1.2018

Odseki gorvodno od referenčnih odsekov vodotokov so odseki vodotokov, ki se nahajajo gorvodno od referenčnega mesta. Referenčna mesta so mesta z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti in ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.

Odseki dolvodno od referenčnih odsekov Prenos datoteke Datum objave: 25.1.2018

Odseki dolvodno od referenčnih odsekov so odseki vodotokov, ki se nahajajo dolvodno od referenčnega mesta. Referenčna mesta so mesta z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti in ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.


Referenčni odseki na jezerih Prenos datoteke Datum objave: 29.1.2018

Referenčni odseki jezer so odseki obale jezer, na katerih so referenčna mesta, ki so mesta z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti ter ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.