Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) v 5. členu opredeljuje oceno poplavne nevarnosti kot podlago za določitev poplavnih območij in njihovo razvrščanje. 
Rezultati ocene se prikažejo na opozorilni karti poplav, ki vsebuje podatke o topografiji in rabi tal, znotraj povodij in porečij pa se označijo tudi (8. člen):

  • mejna črta možnega dosega poplav oziroma del tekočih in stoječih voda ali del obale morja, kjer je znano, da prihaja do poplav, vključno z oznako smeri poplavljanja,
  • mejna črta možnega obsega erozijskih pojavov oziroma del tekočih in stoječih voda ali dela obale morja, kjer je znano, da prihaja do erozije,
  • mesta posameznih poplavnih dogodkov s točkovnimi oznakami,
  • s točkovnimi ali linijskimi oznakami posamezni vodni objekti, kjer lahko nastanejo poplave in erozija zaradi napačnega obratovanja ali porušitve. Opozorilna karta poplav in erozije vsebuje tudi besedilni del, ki obsega opis poplavnih in erozijskih dogodkov, predvsem tistih, ki bi se lahko v prihodnosti ponovili in v zvezi z njimi predvsem datum, vir podatkov, opis dogodka in posledic na življenje in zdravje ljudi, okolje, gospodarske in negospodarske dejavnosti, kulturno dediščino ter druge pomembne informacije o razmerah na določenem območju. Opozorilna karta poplav in erozije lahko, kjer je to smiselno, vsebuje tudi ocene bodočih poplav in erozije ter njihovih posledic na življenje ljudi, okolje, razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z upoštevanjem dolgoročnega načrtovanega razvoja in podnebnih sprememb. 

V skladu s 7. členom Pravilnika se opozorilna karta poplav dopolnjuje z novimi podatki o poplavnih razmerah in, če je zaradi tega pomembno spremenjena, najmanj vsakih šest let obnovi.

Opozorilna karta poplav (zelo redke poplave)Prenos datoteke * Datum objave: 20.2.2018

Podatki so del vodnega katastra.

Opozorilna karta poplav (redke poplave)  Prenos datoteke Datum objave: 20.2.2018

Podatki so del vodnega katastra.

Opozorilna karta poplav (pogoste poplave) Prenos datoteke Datum objave: 20.2.2018

Podatki so del vodnega katastra.

Poplavni dogodki Prenos datoteke Datum objave: 20.2.2018

Podatki so del vodnega katastra.

 

Funkcionalne razlivne površine Prenos datoteke Datum objave: 20.6.2018 

Podatkovni sloj funkcionalnih razlivnih površin prikazuje poplavne površine, namenjene nadzorovanemu razlivanju viškov voda, na podlagi karakteristične gladine v zadrževalniku ali koti vrha pregrade ter izrisa plastnic na osnovi DMV5 oziroma izrisa na osnovi DOF ali TTN 5000. Sloj je izdelan na podlagi podatkov iz razpoložljive dokumentacije IzVRS, DRSV in njenih koncesionarjev, študij, publikacij, člankov, ipd.

Odseki poplavljanja Prenos datoteke Datum objave: 20.6.2018 

Podatkovni sloj prikazuje odseke vodotokov, ki poplavljajo, a ni znan njihov doseg poplave. Sloj je izdelan na podlagi podatkov iz razpoložljive dokumentacije IzVRS, DRSV in njenih koncesionarjev, študij, publikacij, člankov, ipd.

Smeri poplavljanja Prenos datoteke Datum objave: 20.6.2018

Sloj prikazuje smeri poplavnega toka. Smer poplavnega toka je smer, kamor teče voda iz vodotoka oziroma kamor je tok vode na poplavnem območju usmerjen. Sloj je izdelan na podlagi podatkov iz razpoložljive dokumentacije IzVRS, DRSV in njenih koncesionarjev, študij, publikacij, člankov, ipd.

Območja poplavljanja Prenos datoteke Datum objave: 22.11.2018

Podatkovni sloj vsebuje območja zelo redkih poplav (poplav s povratno dobo 50 let ali več) fluvialnega in pluvialnega tipa, ki so bila določena s pomočjo poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela in na podlagi razpoložljivih podatkov o reliefu, pokrovnosti tal, padavinah in pretokih. Uporaba podatkovnega sloja je primerna za kartografske prikaze v merilu 1:50.000. 

Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja Prenos datoteke Datum objave: 22.11.2018
Podatkovni sloj določa meje območij poenostavljenih hidrološko-hidravličnih modelov, izdelanih z aplikacijo efektivnih padavin na dvodimenzijsko računsko mrežo, ki potekajo po meji hidrografskih  območij četrte in tretje ravni, meji državnega ozemlja, meji podrobnejših razvodnic ali ročno zarisani meji modelnih območij.

Kartografski prikazi območij poplavljanja in območij hidrološko-hidravličnega modeliranja Prenos datoteke Datum objave: 22.11.2018
Kartografski prikazi v PDF formatu prikazujejo območja poplavljanja po posameznih porečjih.

Poročila o oceni poplavne nevarnosti za območja poplavljanja Prenos datoteke Datum objave: 22.11.2018
Poročila v PDF formatu opisujejo način ocenjevanja poplavne nevarnosti po posameznih porečjih.

 

* Če diskete za snemanje vseh pripetih slojev niso vidne (primer Firefox), uporabite drug brskalnik, npr.: Chrome, IE, Edge, kjer prikaz deluje pravilno.