Območja pomembnega vpliva poplav Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Območja pomembnega vpliva poplav so poplavna območja, na katerih obstaja možnost nastanka pomembnih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti ter predstavljajo območja s potencialno največjimi škodami v primeru nastopa poplav.

 

Poplavni dogodki Prenos datoteke Datum objave: 20. 6. 2018

Zbirka poplavni dogodki vsebuje podatke o zabeleženih preteklih poplavnih dogodkih, ki so se zgodili v Sloveniji. Sloji ne opisujejo nujno vseh prizadetih območij ob dogodku in lahko glede na razpoložljive podatke vsebujejo tri oblike, t.j. poligonski, linijski in točkovni, po vsebini pa štiri, t.j. območje, ki je bilo poplavljeno, odsek vodotoka, ki je poplavljal, točko oz. mesto poplave z opisom (kote gladine, tip poplave, ipd.), ter smer poplavnega toka.

Opozorilna karta poplav

Območje zelo redkih (katastrofalnih) poplav Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Opozorilna karta poplav je karta, ki opozarja na poplavne razmere na določenem območju. Vsebuje predvsem prikaze območij zelo redkih (katastrofalnih), redkih in pogostih poplav. Zelo redke (katastrofalne) poplave vključujejo poplave s povratno dobo 50 ali več let.

 

Območje redkih poplav Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Opozorilna karta poplav je karta, ki opozarja na poplavne razmere na določenem območju. Vsebuje predvsem prikaze območij zelo redkih (katastrofalnih), redkih in pogostih poplav. Redke poplave vključujejo poplave s povratno dobo od 10 do 20 let.

 

Območje pogostih poplav Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Opozorilna karta poplav je karta, ki opozarja na poplavne razmere na določenem območju. Vsebuje predvsem prikaze območij zelo redkih (katastrofalnih), redkih in pogostih poplav. Pogoste poplave vključujejo poplave s povratno dobo od 2 do 5 let.

 

* Preostali podatki o poplavnih razmerah v skladu s 7. členom Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) se nahajajo na spletnem naslovu http://www.evode.gov.si/sl/podatki-in-gis-pregledovalniki/podatki-ocene-poplavne-nevarnosti/.

Območje veljavnosti rezultatov Prenos datoteke Datum objave: 30.11. 2018

Karta poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti na podlagi analiz verjetnosti za nastanek naravnega pojava poplav. Območja so določena glede na poplavno nevarnost pri tekočih vodah pri pretoku Q10, Q100 in Q500 ter pri stoječih vodah in morju pri gladini G10, G100 in G500. Območje veljavnosti rezultatov prikazuje območje, na katerem so prikazani dosegi poplav pri različnih pretokih ali gladinah veljavni.

Območje poplavne nevarnosti pri pretoku Q10 Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti na podlagi analiz verjetnosti za nastanek naravnega pojava poplav. Območje poplavne nevarnosti pri pretoku Q10 prikazuje območje dosega poplav pri pretoku Q10.

Območje poplavne nevarnosti pri pretoku Q100 Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti na podlagi analiz verjetnosti za nastanek naravnega pojava poplav. Območje poplavne nevarnosti pri pretoku Q100 prikazuje območje dosega poplav pri pretoku Q100.

Območje poplavne nevarnosti pri pretoku Q500 Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti na podlagi analiz verjetnosti za nastanek naravnega pojava poplav. Območje poplavne nevarnosti pri pretoku Q500 prikazuje območje dosega poplav pri pretoku Q500.

Območje veljavnosti rezultatov Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta razredov poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti, ki so glede na moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka razvrščena v razrede poplavne nevarnosti. Območje veljavnosti rezultatov prikazuje območje, na katerem so prikazani razredi poplavne nevarnosti veljavni.

Območje razreda velike poplavne nevarnosti Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta razredov poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti, ki so glede na moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka razvrščena v razrede poplavne nevarnosti. Območje razreda velike poplavne nevarnosti je območje, kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 globina vode enaka ali večja od 1,5 m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode enak ali večji od 1,5 m²/s.

Območje razreda srednje poplavne nevarnosti Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta razredov poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti, ki so na glede na moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka razvrščena v razrede poplavne nevarnosti. Območje razreda srednje poplavne nevarnosti je območje, kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 globina vode enaka ali večja od 0,5 m in manjša od 1,5 m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode enak ali večji od 0,5 m²/s in manjši od 1,5 m²/s oziroma, kjer je pri pretoku Q10 ali gladini G10 globina vode večja od 0,0 m.

Območje razreda majhne poplavne nevarnosti Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta razredov poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti, ki so glede na moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka razvrščena v razrede poplavne nevarnosti. Območje razreda majhne poplavne nevarnosti je območje, kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 globina vode manjša od 0,5 m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode manjši od 0,5 m²/s.

Območje razreda preostale poplavne nevarnosti Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta razredov poplavne nevarnosti je karta, ki določa območja poplavne nevarnosti, ki so glede na moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka razvrščena v razrede poplavne nevarnosti. Območje razreda preostale poplavne nevarnosti je območje, kjer poplava nastane zaradi izrednih naravnih ali od človeka povzročenih dogodkov (npr. izredni meteorološki pojavi ali poškodbe ali porušitve proti poplavnih objektov ali drugih vodnih objektov).

Območje veljavnosti rezultatov Prenos datoteke  Datum objave: 30. 11. 2018

Karta globine vode pri Q100 prikazuje območja globine vode glede na poplavno nevarnost pri pretoku s stoletno povratno dobo (Q100). Območje veljavnosti rezultatov prikazuje območje, kjer ti rezultati veljajo.

Območje globine vode, manjše od  0,5 m Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta globine vode pri Q100 prikazuje območja globine vode glede na poplavno nevarnost vodah pri pretoku s stoletno povratno dobo (Q100). Območje (označeno z Gm) prikazuje območje, kjer so globine vode ob taki poplavi manjše od 0,5 m.

Območje globine vode, enake ali večje od 0,5 in manjše od 1,5 m Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta globine vode pri Q100 prikazuje območja globine vode glede na poplavno nevarnost pri pretoku s stoletno povratno dobo (Q100). Območje (označeno z Gs) prikazuje območje, kjer so globine vode ob taki poplavi enake ali večje od 0,5 m in manjše od 1,5 m.

Območje globine, enake ali večje od 1,5 m Prenos datoteke Datum objave: 30. 11. 2018

Karta globine vode pri Q100 prikazuje območja globine vode glede na poplavno nevarnost pri pretoku s stoletno povratno dobo (Q100). Območje (označeno z Gv) prikazuje območje, kjer so globine vode ob taki poplavi enake ali večje od 1,5 m.

Območje veljavnosti rezultatov

Karta razredov poplavne ogroženosti je karta, ki prikazuje razrede poplavne ogroženosti. Poplavna ogroženost se določi na podlagi analize ranljivosti elementov ogroženosti na (različnih) območjih poplavne nevarnosti. Razredi so določeni glede na različne stopnje ranljivosti elementov ogroženosti in različne moči naravnega pojava. Območje veljavnosti rezultatov prikazuje območje, kjer ti razredi poplavne ogroženosti veljajo.

Območje razreda velike ogroženosti

Karta razredov poplavne ogroženosti je karta, ki prikazuje razrede poplavne ogroženosti. Poplavna ogroženost se določi na podlagi analize ranljivosti elementov ogroženosti na (različnih) območjih poplavne nevarnosti. Razredi so določeni glede na različne stopnje ranljivosti elementov ogroženosti in različne moči naravnega pojava. Območje razreda velike ogroženosti prikazuje območje velike poplavne ogroženosti glede na kriterije iz predpisov.

Območje razreda srednje ogroženosti

Karta razredov poplavne ogroženosti je karta, ki prikazuje razrede poplavne ogroženosti. Poplavna ogroženost se določi na podlagi analize ranljivosti elementov ogroženosti na (različnih) območjih poplavne nevarnosti. Razredi so določeni glede na različne stopnje ranljivosti elementov ogroženosti in različne moči naravnega pojava. Območje razreda srednje ogroženosti prikazuje območje srednje poplavne ogroženosti glede na kriterije iz predpisov.

Območje razreda majhne ogroženosti

Karta razredov poplavne ogroženosti je karta, ki prikazuje razrede poplavne ogroženosti. Poplavna ogroženost se določi na podlagi analize ranljivosti elementov ogroženosti na (različnih) območjih poplavne nevarnosti. Razredi so določeni glede na različne stopnje ranljivosti elementov ogroženosti in različne moči naravnega pojava. Območje razreda majhne ogroženosti prikazuje območje srednje poplavne ogroženosti glede na kriterije iz predpisov.