Skip to main content

Vodni kataster

Slovenija potrebuje popolne, zanesljive in točne podatke o popisu voda in vodne infrastrukture, ki bodo ustrezne podlage za odločanje v upravnih postopkih. Z uveljavitvijo Pravilnika o vodnem katastru se je vzpostavil vodni kataster kot uradna evidenca s področja upravljanja voda, ki vključuje popis voda, popis vodnih objektov in naprav, nacionalne programe upravljanja z vodami, načrte upravljanja z vodami in programe ukrepov.

Večina zbirk, ki sestavlja vodni kataster, je vzpostavljena na podlagi Zakona o vodah ter posameznih podzakonskih aktov (uredb, pravilnikov, smernic) z različno opredeljenimi postopki vzpostavljanja, vzdrževanja in objavljanja podatkov.

Vodni kataster je javna knjiga, katerega objavo ureja tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ter Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Arhiviranje mora biti skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Gre pretežno za prostorske zbirke podatkov in storitve v zvezi z njimi, zato se nanje nanaša Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, ki prenaša zahteve iz sklopa evropske INSPIRE direktive.
 
Za izkazovanje ustreznosti izvajanja evropske zakonodaje in mednarodnih pogodb s področja upravljanja voda in varstva okolja, je pri vodenju zbirk iz vodnega katastra potrebno upoštevati tudi smernice, ki jih podajajo načela mednarodnih informacijskih sistemov s področja voda in prostorskih podatkov ter poročevalska navodila (npr. WISE – Water Information System for Europe).

Podatki iz vodnega katastra so dostopni na spletnem portalu eVode.

Back