Skip to main content

V skladu z 2. členom Pravilnika o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 48/18) je Vodna knjiga javna knjiga in je sestavljena iz:

  • evidence o podeljenih vodnih pravicah (zbirka vključuje vodna dovoljenja in koncesije);
  • evidence o evidentirani posebni rabi vode;
  • evidence o izdanih vodnih soglasjih in
  • zbirke listin.