Skip to main content

Vzpostavitev vodnega katastra v Sloveniji 15 let po uveljavitvi Zakona o vodah

Vzpostavitev vodnega katastra kot temeljne vodarske evidence 15 let po uveljavitvi Zakona o vodah (ZV-1) nedvomno predstavlja pomemben napredek na področju upravljanja z vodami.

Za upravljanje z vodami je v informacijski dobi nujna vzpostavitev ustrezne informacijske infrastrukture, ki omogoča učinkovitejše upravljanje s podatki, vezanimi na upravljanje voda. Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2015 zaradi težke dostopnosti do podatkov in razpršenosti podatkovnih baz s področja upravljanja z vodami pripravilo projekt eVode, ki vključuje vzpostavitev spletnega portala, na katerem so javnosti na enem mestu dostopni podatki s področja upravljanja z vodami. Z vzpostavitvijo spletnega portala eVode se je pričakovalo, da se bo povečala dostopnost do podatkov s področja upravljanja z vodami, kar se bo med drugim odražalo tudi v učinkovitejšem upravljanju z vodami ter krajših postopkih s področja urejanja prostora in graditve objektov. Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2017 nadgradilo spletni portal eVode, v okviru katerega je vzpostavilo tudi dolgo pričakovano uradno evidenco s področja upravljanja voda – vodni kataster. Vodni kataster je uradna evidenca oz. uradni popis zbirk podatkov s področja upravljanja z vodami in je javno dostopen na spletnem portalu eVode. Informativni grafični prikaz prostorskih podatkov iz zbirk podatkov vodnega katastra, je v okviru portala eVode omogočen z uporabo pregledovalnika Atlas voda, ki omogoča pregledovanje prostorskih podatkov.

Več

Nazaj